Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po

From Rinchen Terdzö

Parent cycle(s)

  6 Text(s) in this Cycle

  རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་འབར་
  Front left margin brgyud 'debs
  Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 31, Pages 525-526
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་མཆིམས་ཕུ་དབེན་རྩ་མཆོག་དབྱངས་ཕུག་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བགྱིས་པའི་ཚེ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་
  Front left margin las byang
  Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 32, Pages 527-533
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོའི་ངོས་ལས་འབེབ་རིམ་བཞིན་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གནྡྷོ་ལར་བྲིས་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
  སྨན་མཆོད་
  Front left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 33, Pages 535
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་གྲེ་གུ་དགེའུར་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བགྱིད་སྐབས་གུ་ཎས་སྤེལ་བ་དགེ
  དབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོའི་སྐོང་བ་དབེན་རྩ་མ་་
  Front left margin skong ba
  Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 34, Pages 537-540
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་མཆིམས་ཕུ་གྲེ་གུ་དགེའུ་པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་ཚེ་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་སྐད་ཅིག་མའི་རི་མོར་སྣང་བར་བྱེད་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དབང་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་གི་ཕྲེང་བ་
  Front left margin dbang mchog
  Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 35, Pages 541-549
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་སྒོ་གོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་འབེབ་པར་མཛད་རིམ་བཞིན་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མདུན། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དག་པར་བྲིས་པ་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
  ཟབ་བདུན་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཟབ་པ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་གྱི་གཏོར་ཟློག་གི་རིམ་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་
  Front left margin gtor bzlog
  Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
  Location Volume 26, Text 36, Pages 551-577
  Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་འཛུག་པའི་སྐབས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དབང་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་ས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ཏེ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག