Bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong ma

2 Text(s) in this Cycle[edit]

སེང་གདོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin seng gdong
Back left margin gter mdzod chags med seng gdong
Location Volume 33, Text 5, Pages 63-66
Cycle Bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong ma
Authored by Karma chags med
Revealed by 'ja' tshon snying poRat+na gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདིའི་གཞུང་ལུགས་མན་ངག་ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་ཞིང་རང་གིས་ཀྱང་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱས་སོ་
བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་གཏོར་དབང་རྨི་ལམ་མ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod chags med seng gdong
Location Volume 33, Text 6, Pages 67-91
Cycle Bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong ma
Authored by Karma chags med
Revealed by 'ja' tshon snying poRat+na gling pa
Colophon འདི་ནི་སྔོན་གྱི་དབང་ཆོག་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ། རང་གི་རྨི་ལམ་དུ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་བརྗེད་ཐོ་ཙམ་དུ་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་མགྱོགས་པར་ཐུན་མཚམས་གཅིག་ཏུ་བྲིས་སོ