Gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་
  Front left margin gter mdzod mchog gling gsang thig rdor sems
  Location Volume 27, Text 10, Pages 123
  Cycle Gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig rdor sems
  Location Volume 27, Text 11, Pages 125-132
  Cycle Gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon
  • First colophon page 130: དེ་ལྟར་རྡོར་སེམས་སྒྲུབ་པ་འདི༔ སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་ཉམས་ལེན་དུ༔ བཀོད་དེ་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་ཞིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Second colophon page 132: གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་བྲིས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་རྡོར་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བུམ་དབང་གི་ཆོ་ག་ཞི་བའི་ཐིག་ལེ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig rdor sems
  Location Volume 27, Text 12, Pages 133-144
  Cycle Gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྤྲས་པ་རྡོར་སློབ་ཀརྨ་རཏྣས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་ལས་འཕྲོ་དགེ་བ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གནས་ཉིད་དང་འདབས་འབྱོར་བའི་བསམ་གཏན་ཁང་བུར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོར་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་གནས་ལུང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག་
  Front left margin gnas lung
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig rdor sems
  Location Volume 27, Text 13, Pages 145-158
  Cycle Gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་དང་། རང་གཞན་ལ་ཉེར་མཁོ་འཇུག་བདེའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ