Terdzo-SA-033Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-SA-033.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་

phyag rdor stobs po che rdo rje gtum po'i brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs char 'beb

by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ (Phyag na rdo rje stobs po che)
Volume 28 (ས) / Pages 641-642 / Folios 1a1 to 1b1

[edit]

ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཐུབ་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱང་སེམས་ལྷ་མིའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར། །བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་ན། །གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། །གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རིག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །རིག་སྔགས་བདག་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་རུ། །དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དྷཱ་ཀི་རིག་འཛིན་གིང་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །དྲག་རྩལ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་གདན་མཚུངས་འཕྲུལ་སྣང་གཞལ་ཡས་སུ། །མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །རིག་འཛིན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །སྨིན་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་སྣང་རྩེའི་གཞལ་ཡས་སུ། །པདྨའི་གདུང་འཛིན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ། །དད་ལྡན་ཆོས་མཛད་འབྲེལ་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །སྨིན་གྲོལ་དགའ་སྟོན་འགྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །མི་མཇེད་ཁམས་འདིར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལྡན་ཞིང་། །བར་ཆད་བགེགས་ཞི་སྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །གསང་བའི་བདག་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རྫོགས་ཆེན་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).