RTZ Volume 28
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 28 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 28
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉེར་བརྒྱད་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་
  Pages 1-10 (10 pages total)
  Link to text
 2. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་ཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་པོ་
  Pages 11-28 (18 pages total)
  Link to text
 3. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་
  Pages 29 (1 pages total)
  Link to text
 4. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 31-36 (6 pages total)
  Link to text
 5. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཐིག་
  Pages 37-41 (5 pages total)
  Link to text
 6. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་འབར་བའི་ཐིག་ལེ་
  Pages 43-57 (15 pages total)
  Link to text
 7. དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་
  Pages 59-98 (40 pages total)
  Link to text
 8. གསང་ཏིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་
  Pages 99-115 (17 pages total)
  Link to text
 9. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་
  Pages 117-124 (8 pages total)
  Link to text
 10. གྲྭ་མངོན་དབང་ཕྱུག་འབར་གྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆུང་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་ལུང་དང་བཅས་པ་
  Pages 125-129 (5 pages total)
  Link to text
 11. གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 131-134 (4 pages total)
  Link to text
 12. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་
  Pages 135-144 (10 pages total)
  Link to text
 13. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་
  Pages 145-160 (16 pages total)
  Link to text
 14. གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་གི་སྒོས་སྒྲུབ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་
  Pages 161-173 (13 pages total)
  Link to text
 15. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
  Pages 175-176 (2 pages total)
  Link to text
 16. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་ལས་བྱང་
  Pages 177-207 (31 pages total)
  Link to text
 17. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་
  Pages 209-211 (3 pages total)
  Link to text
 18. ཆོས་དབང་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཆུན་པོ་
  Pages 213-220 (8 pages total)
  Link to text
 19. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་
  Pages 221-248 (28 pages total)
  Link to text
 20. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཟ་མ་ཏོག་
  Pages 249-284 (36 pages total)
  Link to text
 21. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བ་
  Pages 285-313 (29 pages total)
  Link to text
 22. ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་
  Pages 315-354 (40 pages total)
  Link to text
 23. ཀླུ་གཏོར་གདེངས་ཅན་འདོད་འཇོ་
  Pages 355-364 (10 pages total)
  Link to text
 24. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་རྒྱུད་དང་གདམས་པ་
  Pages 365-465 (101 pages total)
  Link to text
 25. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གཏུམ་པོ་སྙིང་དྲིལ་
  Pages 467-493 (27 pages total)
  Link to text
 26. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་བཏོན་པ་
  Pages 495-514 (20 pages total)
  Link to text
 27. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གནམ་ལྕགས་ཚྭ་ཚྭ་
  Pages 515-527 (13 pages total)
  Link to text
 28. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་དབང་བསྐུར་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཁྲུལ་མེད་གསང་ཐིག་
  Pages 529-542 (14 pages total)
  Link to text
 29. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་
  Pages 543-564 (22 pages total)
  Link to text
 30. རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་མན་ངག་གི་སྙེ་མ་
  Pages 565-566 (2 pages total)
  Link to text
 31. གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གྱི་དབང་བཤད་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་
  Pages 567-580 (14 pages total)
  Link to text
 32. པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་
  Pages 581-598 (18 pages total)
  Link to text
 33. རྗེ་སྲས་འབངས་གསུམ་ལ་གདམས་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ལས་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱུད་
  Pages 599-639 (41 pages total)
  Link to text
 34. ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་
  Pages 641-642 (2 pages total)
  Link to text
 35. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་
  Pages 643-662 (20 pages total)
  Link to text
 36. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་
  Pages 663-682 (20 pages total)
  Link to text
 37. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཕྱག་རྡོར་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་དུག་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
  Pages 683-698 (16 pages total)
  Link to text
 38. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ སྡེ་ལྔ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་མཆོད་འཕྲིན་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་
  Pages 699-704 (6 pages total)
  Link to text
 39. ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཟའ་ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་བྱ་ཐབས་ནག་འགྲོས་མ་
  Pages 705-735 (31 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ས༽པ་ལ། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིག་འཛིན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྡེབ། ༥ 1-10 དབང་མཆོག་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྒྲིག་པ་ལྡེབ། ༩ 11-28 མཆོག་གླིང་གསང་ཐིག་ཡང་དག་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་ལྡེབ། ༡ 29 ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ལྡེབ། ༣ 31-36 ཚོགས་མཆོད་ལྡེབ། ༣ 37-41 གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༨ 43-57 འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲའི་སྐོར་ཆོས་ཚན་དྲུག་པོ་རིང་སྦྲེལ་བྱས་པའི་གཏེར་གཞུང་ལ་ལྡེབ། ༢༠ 59-98 དབང་ཆོག་མཁན་རྒྱལ་འོད་གསུང་ལྡེབ། ༩ 99-115 ༈ དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་ལ། གྲྭ་མངོན་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་ཆོག་སྒྲིག་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༤ 117-124 རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ 125-129 རྒྱུན་ཁྱེར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ 131-134 དབུ་རུ་ཤཱཀ་འོད་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་མེ་འབར་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ 135-144 ཕྲིན་ལས་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 145-160 ཆོས་དབང་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༧ 161-173 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 175-176 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ 177-207 རྒྱུན་ཁྱེར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ 209-211 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༤ 213-220 ལས་འབྲེལ་རྡོར་གླིང་པད་གླིང་གསུམ་འདུས་དྲེགས་འདུལ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༤ 221-248 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༨ 249-284 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༥ 285-313 སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་གསུང་ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་ལྡེབ། ༢༠ 315-354 ཀླུ་གཏོར་གདེངས་ཅན་འདོད་འཇོ་ལྡེབ། ༥ 355-364 སངས་གླིང་ཕྱག་རྡོར་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥༡ 365-465 ལས་བྱང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༤ 467-493 རཏྣའི་རྟ་གསང་ལས་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ 495-514 སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༧ 515-527 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 529-542 པད་གླིང་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལས་བྱང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ 543-564 ཕྱག་རྡོར་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 565-566 དབང་བཤད་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༧ 567-580 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 581-598 ཞིག་གླིང་ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༡ 599-639 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 641-642 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 643-662 ཟུར་མཁར་འོག་མ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱག་རྡོར་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 663-682 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 683-698 བཀའ་སྲུང་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་ཕྲིན་ལྡེབ། ༣ 699-704 གཟའ་ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་ལྡེབ། ༡༦ 705-735 བཅས་བཞུགས་སོ།།