Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub


གནུབས་བན་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་
gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub

Nupben Tendzin Yeshe Lhundrup

Other names
  • ལྕགས་ཟམ་སྤྲུལ་སྐུ་
  • lcags zam sprul sku
Dates
Birth:   1739
Death:   1795
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Earth
Animal:   Sheep
Rab Jyung:   12
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
lcags zam drug pa blo bzang chos ldan
Teachers
Dri med gling pa
Students
'jigs med gling pa · Zur mkhar zla ba'i 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2691
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མའི་ཞལ་ཤེས་གསལ་བྱེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་ (Vol. 6, Text 7)
  2. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 28, Text 15)
  3. ཆོས་དབང་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཆུན་པོ་ (Vol. 28, Text 18)
  4. པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཛམྦྷ་ལའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་བུམ་ (Vol. 50, Text 7)