Pad+ma 'gyur med rgya mtsho


པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་
pad+ma 'gyur med rgya mtsho

Pema Gyurme Gyamtso

Other names
 • སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གཉིས་པ་
 • smin gling khri chen gnyis pa
Dates
Birth:   1686
Death:   1718
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Fire
Animal:   Tiger
Rab Jyung:   11
About
Affiliations
Son of Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje, nephew of Smin gling lo chen d+harma shrI, and older brother of rin chen rnam rgyal, mi 'gyur dpal sgron, and 'gyur med yid bzhin legs grub
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Students
Rin chen rnam rgyal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/pad+ma-'gyur-med-rgya-mtsho/8570
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་འཛིན་སྐུལ་བའི་རྔ་ཆེན་ (Vol. 5, Text 42)
 2. བླ་མ་དྲག་པོའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དབང་དོན་འདོད་འཇོ་ (Vol. 13, Text 23)
 3. བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ (Vol. 14, Text 25)
 4. བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ (Vol. 14, Text 26)
 5. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ (Vol. 14, Text 28)
 6. འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲའི་སྟོབས་ཆེན་མཆོད་རྟེན་གཙོར་གྱུར་གྱི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མ་བདུན་པ་ (Vol. 17, Text 15)
 7. ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་ (Vol. 28, Text 22)
 8. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་སྲུང་ཟློག་གསད་པའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་ (Vol. 34, Text 15)
 9. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་འབྱུང་བཞིའི་མཐའ་སྡུད་ལས་སྦྱོར་དྲག་པོའི་གད་རྒྱངས (Vol. 34, Text 18)
 10. མཁའ་འགྲོ་གསང་ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ (Vol. 35, Text 26)
 11. མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ (Vol. 38, Text 23)
 12. སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ཆོས་སྐོར་རིག་པའི་རྩལ་དབང་མ་གཏོགས་ཡོངས་རྫོགས་རིང་སྦྲེལ་ (Vol. 58, Text 14)