Byad 'grol yig rgod chang khrus


1 Text(s) in this Cycle[edit]

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཡིག་རྒོད་
Front left margin chang khrus
Back left margin gter mdzod zhi las byad 'grol dran nam
Location Volume 47, Text 55, Pages 721-726
Cycle Byad 'grol yig rgod chang khrus
Authored by dran pa nam mkha'