Dran pa nam mkha'


དྲན་པ་ནམ་མཁའ་
dran pa nam mkha'

Drenpa Namkha

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Aya Bönpo Lhabum
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4261
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Drenpa-Namkha/6681
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ (dran pa nam mkha')

Page #s for bio of this person: 392 to 393

Folio #s for bio of this person: 26b3 to 27a1

དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ནི། ཐོག་མར་བོན་གྱི་གྱེར་གཤེན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ལ་སྦྱངས། ལོ་ཙཱ་ཡང་མཁྱེན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱང་གི་གཡག་རྒོད་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་འགུགས། འདིས་བོན་གྱི་མན་ངག་མང་པོ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་གཏེར་ཁ་འགའ་རེ་ནས་མན་ངག་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་མཐོང་ལ། སློབ་དཔོན་ལས་རབ་བྱུང་ཞུས་ཤིང་དབུ་ཞྭ་དམར་པོ་ཞིག་བཞེས་པས། ཕུང་བོན་མགོ་དམར་དུ་ཡང་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བྲིས་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་བོན་ཞྭ་ཅན་བྲི་བར་སྣང་ཡང་དགོས་པ་མེད་དམ་སྙམ། འདིའི་སྐྱེ་མཐའ་གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་སོགས་མང་། རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱང་གནུབས་ཆེན་དང་། དྲན་པ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་བོན་ཕྱོགས་སུ་གྱེར་མི་ཉི་འོད་སོགས་མང་དུ་བྱུང་བར་མངོན།

dran pa nam mkha' ni/_thog mar bon gyi gyer gshen chen po yin yang /_phyis slob dpon gyi drung du chos la sbyangs/_lo tsA yang mkhyen/_rdzu 'phrul gyis byang gi g.yag rgod sdigs mdzub mdzad pa tsam gyis 'gugs/_'dis bon gyi man ngag mang po slob dpon la phul ba slob dpon gyis gter du sbas pa phyis gter kha 'ga' re nas man ngag ci rigs 'byung ba mthong la/_slob dpon las rab byung zhus shing dbu zhwa dmar po zhig bzhes pas/_phung bon mgo dmar du yang grags so/_/de ltar na bris cha 'ga' zhig tu bon zhwa can bri bar snang yang dgos pa med dam snyam/_'di'i skye mtha' gter ston bon po brag tshal sogs mang /_rig 'dzin phrin las lhun grub kyang gnubs chen dang /_dran pa zung gi rnam 'phrul yin par gsungs shing bon phyogs su gyer mi nyi 'od sogs mang du byung bar mngon


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡབ་སྲས་བཅུད་དྲིལ་གྱི་ཤོག་ཆུང་ (Vol. 39, Text 46)
  2. ཟབ་མོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་ཚར་དབུ་ཕྱོགས་ (Vol. 39, Text 47)
  3. བླ་ཆེན་ཡབ་སྲས་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 39, Text 48)
  4. བླ་ཆེན་ཡབ་སྲས་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 39, Text 49)
  5. མཁའ་འགྲོ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཡིག་རྒོད་ (Vol. 47, Text 55)