Terdzo-NGI-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-NGI-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཏེར་སྲུང་མཆོད་པ་

gter srung mchod pa

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
in cycle  སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ (Sngags rgod lok+t+ri pA la)
Volume 34 (ངི) / Pages 141 / Folios 1a1 to 1a6

[edit]

གཏེར་སྲུང་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དགེ་བསྙེན་ཤེའུ་མཁའ་རི་དང་། །ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང་། །སྨྱོ་ཁ་ནག་པོ་ཏི་པ་ཙ། །གཏེར་སྲུང་ཚོགས་རྣམས་གནས་འདིར་སྤྱོན། །ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་དང་། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད། །ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་བཤགས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྔོ། ཨོཾ་དེ་བ་ནཱ་ག་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ། མཁོ་མཐིང་གཏེར་སྲུང་ཤེལ་གིང་དཀར། །ཚུར་བྱོན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཕྱི་ནང་གི །འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འབུལ། །བསམ་པ་སྒྲུབས་ལ་རེ་བ་སྐོངས། །ཟབ་ཆོས་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ། །ཕྲག་དོག་ཉེར་འཚེ་མེད་པ་ཡི། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་གིང་ཀ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་མ་ཧཱ་པཉྩ། མ་ཧཱ་རཀྟ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་གིང་ཀ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། དེ་ནས་གཏེར་བདག་སྤྱི་གཏོར་དང་། གཞི་བདག་སྤྱིའི་གཏོར་འབུལ་བྱའོ། །རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའི་གསུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། ༈ །།གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ལ། དགེ་བསྙེན་ཤེའུ་ལ་ཟླུམ་གཏོར་གཅིག །ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་དང་སྨྱོ་ཁ་གཉིས་ལ་ཟླུམ་གཏོར་སྦྲུལ་འཁྱུད་ཅན་གཉིས། གཏེར་སྲུང་ཤེལ་གིང་ལ་གསང་ཕྱི་ཕྱེད་བཤོས་དང་། སོ་སོའི་མཐུན་རྫས་རྣམས་བཀོད་དོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).