Yi dam bka' 'dus snying po

From Rinchen Terdzö

Parent cycle(s)

  3 Text(s) in this Cycle

  དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་
  Front left margin rtsa gzhung
  Back left margin gter mdzod mchog gling bka' 'dus snying po
  Location Volume 16, Text 35, Pages 695-705
  Cycle Yi dam bka' 'dus snying po
  Parent Cycle Dam chos snying po skor lnga
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་རོང་རྨེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་གི་གུ་རུའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་དཔའ་བོ་བརྩེགས་པའི་ཡི་གེ་ལས། ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྙིང་པོ་ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་
  Front left margin phrin las
  Back left margin gter mdzod mchog gling bka' 'dus snying po
  Location Volume 16, Text 36, Pages 707-720
  Cycle Yi dam bka' 'dus snying po
  Parent Cycle Dam chos snying po skor lnga
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་བཀས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་གང་དེའི་སྲས་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་སླད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྙིང་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod mchog gling bka' 'dus snying po
  Location Volume 16, Text 37, Pages 721-731
  Cycle Yi dam bka' 'dus snying po
  Parent Cycle Dam chos snying po skor lnga
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་བཀས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་། གང་དེའི་སྲས་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་སླད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ