Terdzo-NA-016Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-NA-016.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གུ་རུ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

gu ru drag po'i brgyud pa'i gsol 'debs yid bzhin nor bu

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  རཏྣ་གླིང་པ་ (Ratna Lingpa)
in cycle  གུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་ (Gu ru drag po me rlung 'khyil ba)
Volume 12 (ན) / Pages 379-382 / Folios 1a1 to 2b6

Tibetan Text

༄༅། །གུ་རུ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཡ། དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པ་བདེ་བ་ཅན། །རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་པོ་ཏ་ལར། །རང་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་གསལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་གནས། །རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མི་མངོན་ཀ་ནས་དག་པ་གནས་ཀྱི་མཆོག །སྤྲོས་བྲལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཁའ་སྤྱོད་དུ། །མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་སྟོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའི་ཞིང་། །ཟབ་གཏེར་ཉེར་ལྔ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རཏྣ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཀའ་བབ་ཐུགས་རྗེ་བརྒྱུད་འཛིན་གནས་ཀྱི་མཆོག །འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཧ། །ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་གཏེར་གནས་སུ། །ཡང་གསང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྩ་ཁམས་དག་པ་ལུས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ །ཡི་དམ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོས་བཅས་འོད་ལུས་ཡལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ། །དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་བདེ་བའི་ངང་། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཞིང་། །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱིས་གྲོལ་ནས་ཀྱང་། །བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་རབ་ཐོབ་ནས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ད་ལྟ་ཐོབ་པ་རུ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །ལམ་སྣ་དྲོངས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །བར་ཆད་སོལ་ཅིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །དོན་གཉིས་སྒྲུབས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་རྣམས། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ནས། །འགྲོ་ཀུན་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དྲིན་ཅན་རྣམས། །ཞེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །ས་མ་ཡ། སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་མི་ལ། །བྱིན་རླབས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །དག་སྣང་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལ། །སྣང་བ་བླ་མར་འཆར་བར་ངེས། །ཞེན་ལོག་ཅན་གྱི་སྐྱོ་ཤས་ལ། །བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་རྩད་ནས་ཆོད། །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །རེ་དོགས་དགྲ་ཡི་འཕྲང་ནས་ཐོན། །འཆི་བ་དྲན་པའི་གང་ཟག་ལ། །འཇིག་རྟེན་བློ་སྣ་ངང་གིས་ཐུང་། །དེ་ཀུན་འབྱུང་བཤད་ཞོར་བྱུང་ཡིན། །གང་ཤར་ལ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་ན། །ཆེད་དུ་ལྟ་བ་གཉེར་མི་འཚལ། །རཏྣ་གླིང་པའི་འཁྱལ་གཏམ་ཡིན། །བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གདའ། །མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).