RTZ Volume 12
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 12 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 12
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་བཅུ་གཉིས་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 1-10 (10 pages total)
  Link to text
 2. གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་
  Pages 11-20 (10 pages total)
  Link to text
 3. སྔོན་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་གནད་ཀྱི་གཟེར་ལྔ་དང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་མཆོད་ཕྲིན་རྣམས་
  Pages 21-37 (17 pages total)
  Link to text
 4. གསང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་གི་ཕྲིན་ལས་ཟབ་མོ་རིག་འཛིན་རྒོད་གྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་
  Pages 39-64 (26 pages total)
  Link to text
 5. བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྗེས་ཆོག་
  Pages 65-66 (2 pages total)
  Link to text
 6. རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫིང་བུ་
  Pages 67-68 (2 pages total)
  Link to text
 7. ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད་
  Pages 69-86 (18 pages total)
  Link to text
 8. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་ཁྱེར་བདེར་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲ་མཛེས་
  Pages 87-156 (70 pages total)
  Link to text
 9. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་འབྲིང་པོ་གསེར་མཛོད་མའི་ཆོག་ཁྲིགས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་
  Pages 157-186 (30 pages total)
  Link to text
 10. ཐུགས་སྒྲུབ་མཐིང་ག་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བསྙེན་པའི་ཡང་ཡིག་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་་
  Pages 187-205 (19 pages total)
  Link to text
 11. ཡང་ཏིག་གཅེས་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་ཚིག་གསུང་རྒྱུན་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་
  Pages 206-209 (4 pages total)
  Link to text
 12. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གཞུང་དོན་རབ་གསལ་
  Pages 211-290 (80 pages total)
  Link to text
 13. རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཕུང་
  Pages 291-313 (23 pages total)
  Link to text
 14. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་
  Pages 315-352 (38 pages total)
  Link to text
 15. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་ཟུང་འབྲེལ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་་
  Pages 353-378 (26 pages total)
  Link to text
 16. གུ་རུ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
  Pages 379-382 (4 pages total)
  Link to text
 17. གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
  Pages 383-409 (27 pages total)
  Link to text
 18. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་
  Pages 411-426 (16 pages total)
  Link to text
 19. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་
  Pages 427-464 (38 pages total)
  Link to text
 20. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
  Pages 465-488 (24 pages total)
  Link to text
 21. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་
  Pages 489-503 (15 pages total)
  Link to text
 22. དག་སྣང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་
  Pages 505-518 (14 pages total)
  Link to text
 23. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་གི་དམིགས་རིམ་གོ་བདེ་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་ཟབ་མོའི་བདུད་རྩི་་
  Pages 519-538 (20 pages total)
  Link to text
 24. གུ་རུའི་མཐར་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཕྱི་སྒྲུབ་སྐོར་
  Pages 539-553 (15 pages total)
  Link to text
 25. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
  Pages 555-578 (24 pages total)
  Link to text
 26. མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་གཏེར་སྲུང་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་དང་བརྟན་མའི་མཆོད་ཕྲིན་
  Pages 579-586 (8 pages total)
  Link to text
 27. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་དོན་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་
  Pages 587-600 (14 pages total)
  Link to text
 28. དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་བསྙེན་ཡིག་བགེགས་དཔུང་ཚར་གཅོད་
  Pages 601-611 (11 pages total)
  Link to text
 29. ཀརྨ་མ་ཧཱ་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་བྱོན་
  Pages 613-628 (16 pages total)
  Link to text
 30. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་
  Pages 629-647 (19 pages total)
  Link to text
 31. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་གཏོར་ནག་འཕང་བའི་ལས་རིམ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་མཐུ་སྟོབས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་
  Pages 649-666 (18 pages total)
  Link to text
 32. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་
  Pages 667-681 (15 pages total)
  Link to text
 33. བླ་མ་ཀརྨ་གུ་རུའི་བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་
  Pages 683-686 (4 pages total)
  Link to text
 34. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་
  Pages 687-694 (8 pages total)
  Link to text
 35. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས་
  Pages 695-702 (8 pages total)
  Link to text
 36. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྩལ་སྐྱེད་
  Pages 703-715 (13 pages total)
  Link to text
 37. ༔བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེའི་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་
  Pages 717-754 (38 pages total)
  Link to text
 38. བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞི་དྲག་གི་དབང་ཆོག་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གསལ་བར་བྱེད་པ་
  Pages 755-773 (19 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ན༽པ་ལ། ཆོས་དབང་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གཞུང་དང་བསྙེན་ཡིག་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༥ 1-10 བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ལ་ལྡེབ། ༥ 11-20 བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་གཟེར་ལྔ་དང་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཕྲིན་བགེགས་གཏོར་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༩ 21-37 ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་གི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༣ 39-64 རྗེས་ཆོག་ལྡེབ། ༡ 65-66 པད་ཕྲིན་གསུང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 67-68 མདུན་བསྐྱེད་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ 69-86 སྨིན་ལམ་དབང་ཆེན་ལྡེབ། ༣༥ 87-156 འབྲིང་པོ་གསེར་མཛོད་མ་ལྡེབ། ༡༥ 157-186 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༠ 187-205 ཁྲིད་རྩ་ལྡེབ། ༢ 207-210 ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༤༠ 211-290 ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༢ 291-313 རྡོར་གླིང་སྙན་བརྒྱུད་གུར་དྲག་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༩ 315-352 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 353-378 རཏ་གླིང་གུར་དྲག་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 379-382 ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༡༤ 383-409 གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༨ 411-426 དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༡༩ 427-464 དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་ལྡེབ། ༡༢ 465-488 པད་དཀར་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྩ་གཞུང་་་འདིར་ལས་བྱང་ཞིག་སྣང་རུང་མཁོ་བ་མེད་པས་མ་བཞག་གུ་ཎས་གསུང་་་ལྡེབ། ༨ 489-503 བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༧ 505-518 བསྙེན་ཡིག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༠ 519-538 རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་པའི་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་ཕྱི་སྒྲུབ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨ 539-553 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༢ 555-578 གཏེར་སྲུང་ལྡེབ། ༤ 579-586 དོན་དབང་ལྡེབ། ༧ 587-600 བསྙེན་ཡིག་པད་ཕྲིན་གསུང་ལྡེབ། ༦ 601-612 བྱང་བདག་ཀརྨ་གུ་རུའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨ 613-628 ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༠ 629-647 གཏོར་ནག་ལྡེབ། ༩ 649-666 སྲོག་གཏད་ལྡེབ། ༨ 667-681 བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་ལྡེབ། ༢ 683-686 མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཅན་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 687-694 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 695-702 འབྲི་གུང་དགོངས་ཟབ་གྲོ་ལོད་ཕྲིན་དབང་ལྡེབ། ༧ 703-715 ཞིག་གླིང་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེ་ཡི་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༩ 717-754 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 755-773 བཅས་གཞུགས།།