Terdzo-NA-005Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-NA-005.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྗེས་ཆོག་

byang gter thugs sgrub rjes chog

by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem)
revealed by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem)
in cycle  ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ (Thugs sgrub rdo rje drag po rtsal)
parent cycle  བྱང་གཏེར་ (Byang gter)
Volume 12 (ན) / Pages 65-66 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་དྲུག་སྒྲོལ་བར་མཛད༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབ༔ རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བཟོད་གསོལ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་ལོག་རྟོག་དབང་སོང་བའི༔ འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དང་། ཨོཾ་ས་མ་ཡ༔ ཨཱཿས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ༔ བདག་གི་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་སོགས་ནས། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས། བདག་གཞན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྣང་བ་རྒྱས་ཐེབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ གཏིང་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར༔ རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལྔ་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་ཚོགས༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་དགེ་བཅུའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིས༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་དོན་བསྒོམས་པས༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དེང་འདིར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩལ་རྫོགས་ནས༔ འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོག༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་རིག་འཛིན་འགྲུབ་གྱུར་སོགས་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་དངོས་ལ་གཏུགས།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).