Terdzo-PA-008
Terdzo-PA-008.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྨན་མཆོད་

lnga pa'i dag snang rgya can rdo rje gro lod kyi sman mchod

revealed by  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Ngawang Lobzang Gyatso)
in cycle  དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་ (Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor)
Volume 13 (པ) / Pages 151 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྨན་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་། །རྒྱ་གར་རིག་འཛིན་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། བྱིན་རླབས་སྒོ་འབྱེད་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། པདྨ་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་། །ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་དང་། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་སོགས། །བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད། །ཕྱག་རྡོར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མགྲིན་མེ་དབལ་དང་། །སྒོ་སྐྱོང་ལྷ་ཚོགས་ཆོས་སྲུང་བཅས་པ་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཕུལ་བའི་མཐར། ལས་གཞུང་གི །ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་སོགས་སྦྲེལ་ལོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).