Dbang phyug rlung zhags nyung ngu


1 Text(s) in this Cycle[edit]

རླུང་ཞགས་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཐིག་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་གཏེར་མ་
Front left margin rlung zhags
Back left margin gter mdzod dbang las gu ru jo tshe'i lha chen
Location Volume 52, Text 60, Pages 839-843
Cycle Dbang phyug rlung zhags nyung ngu
Authored by Gu ru jo tshe
Revealed by Gu ru jo tshe
Colophon ཟངས་ཡག་བྲག་ནས་གུ་རུ་ཇོ་ཚེས་གདན་དྲངས་པའོ་