Gu ru jo tshe


གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་
gu ru jo tshe

Guru Jotse

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Mutik Tsenpo · Lhase Damdzin Murub Tsenpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10507
Catalog Pages
Notes
He was considered to be the directly previous birth of Sangs rgyas gling pa
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་ (gu ru jo tshe)

Page #s for bio of this person: 442 to 443

Folio #s for bio of this person: 51b2 to 52a6

བྱ་རོག་རྫོང་དུ་དམག་གི་ཁྲིམས་རྔ་བརྡུངས༔ སྙིང་མེད་པོ་རྣམས་གསེར་ཕྱེ་ཆུ་ལ་འཕོ༔ ཟངས་ཡག་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཇོ་ཙེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་ནི། གཏེར་སྟོན་རང་གི་ལུང་བྱང་ལས་མུ་ཏིག་བཙད་པོའི་སྤྲུལ་པར་གསུངས་ཤིང་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་དུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་གསལ་བ་ལྟར་ན་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་སྤྲུལ་པར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཡས་སྤྲུལ་གྱི་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི། སྐྱི་སྨད་སྙེ་མདར་སྔགས་རྒྱུད་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། རྟེན་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་བཞུགས་པས་གུ་རུ་ཇོ་བོ་ཞེས་བླ་དྭགས་དང་། མཚན་དངོས་ཚེ་དབང་དར་པོ། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་འབྱོར་པས་དབེན་པས་ར་ལུག་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་མཛད། ནར་སོན་པ་ན་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་སྐྱི་སྨད་ལྷ་རི་རྩེ་ལྔའི་རྒྱབ་ལོགས་བྲག་དམར་ཟང་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་ཞེས་དེང་སང་ཟང་ཡག་བྲག་ཏུ་འབོད་པ་བཙུན་མའི་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཨོ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་ཟབ་གཏེར་པུསྟི་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་འཛད་མེད་དུ་འཕེལ་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བསམ་ཡས་ས་འདུལ་གྱི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་སྐབས་ཕུར་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་ལས་གྲངས་འཕེལ་བས་ལྷག་པ་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་གྱི་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་པ་ཕལ་ཆེར་མྱོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་རྒྱུད་པ་གྱེ་རེ་ལྷ་པའི་ཞལ་ངོ་ལྷ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ཆེར་མ་བྱུང་། རིང་བསྲེལ་གྱིས་གཞན་དོན་མཐའ་ཡས་པ་སྤེལ། ཕུར་ཆའི་གཙོ་ཕུར་རགས་རིམ་སྟོད་ལུང་མདའ་དངོས་གྲུབ་སྡིངས་སུ་བཞུགས་པ་འཁྲུལ་མེད་དང་། གཞན་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་གཏེར་མར་གྲགས་པའི་ཕུར་པ་ད་ལྟའང་མང་དུ་འབྱུང་བར་སྣང་། གཏེར་ཆོས་དབང་ཕྱུག་རླུང་ཞགས་ཉུང་ངུ་དང་ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གཏོ་ཆོག་ལས་གཞན་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་མ་མཐོང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་གཏེར་ཁ་མཐའ་དག་གི་བཀའ་བབས་པར་གསུངས་པའི་མཚོན་བྱེད་བཤགས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་ཁྲོའི་བཤགས་སྐོང་ཙམ་ཡང་གཏེར་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་

bya rog rdzong du dmag gi khrims rnga brdungs:_snying med po rnams gser phye chu la 'pho:_zangs yag brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston gu ru jo tse zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gu ru jo tshe ni/_gter ston rang gi lung byang las mu tig btsad po'i sprul par gsungs shing sangs rgyas gling pa'i gter lung du nyid kyi sku skye ba snga mar gsal ba ltar na mu rub btsad po'i sprul par snang /_gang ltar yang thugs rje yas sprul gyi zung 'jug sprul pa'i rnam rol 'di nyid 'khrungs yul ni/_skyi smad snye mdar sngags rgyud dkyus ma zhig tu 'khrungs/_rten kyang de ltar du bzhugs pas gu ru jo bo zhes bla dwags dang /_mtshan dngos tshe dbang dar po/_sku na gzhon dus 'byor pas dben pas ra lug skyong ba'i tshul mdzad/_nar son pa na kha byang phyag tu byung ba la brten skyi smad lha ri rtse lnga'i rgyab logs brag dmar zang yag nam mkha' rdzong zhes deng sang zang yag brag tu 'bod pa btsun ma'i dgon chung zhig yod pa de'i o rgyan sgrub phug nas zab gter pusti sum cu lhag tsam dang /_sangs rgyas kyi ring bsrel 'dzad med du 'phel ba'i ngo mtshar can dang /_o rgyan gyi sku tshab brgya rtsa brgyad/_slob dpon chen pos bsam yas sa 'dul gyi phur pa'i sgrub pa mdzad skabs phur chas yongs rdzogs las grangs 'phel bas lhag pa lnga brgya sogs chos dang rten gyi gter rgya cher spyan drangs pa phal cher myos rgyal ba lha nang pa'i rgyud pa gye re lha pa'i zhal ngo lha rin chen dbang gi rgyal po la gtad kyang chos kyi 'gro don cher ma byung /_ring bsrel gyis gzhan don mtha' yas pa spel/_phur cha'i gtso phur rags rim stod lung mda' dngos grub sdings su bzhugs pa 'khrul med dang /_gzhan gu ru jo tshe'i gter mar grags pa'i phur pa da lta'ang mang du 'byung bar snang /_gter chos dbang phyug rlung zhags nyung ngu dang sha brgya zan brgya'i gto chog las gzhan dpe lung gi rgyun bzhugs pa ma mthong /_phyis 'dir rje bla mar gter kha mtha' dag gi bka' babs par gsungs pa'i mtshon byed bshags rgyud dang 'brel ba'i zhi khro'i bshags skong tsam yang gter du bzhugs par snang


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dbang phyug rlung zhags nyung ngu (1 of 1 Texts)
  2. Sha brgya zan brgya'i gto chog (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གླུད་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག་ཟངས་ཡག་བྲག་གི་གཏེར་མ (Vol. 44, Text 24)
  2. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད (Vol. 44, Text 25)
  3. རླུང་ཞགས་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཐིག་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་གཏེར་མ་ (Vol. 52, Text 60)