Terdzo-TI-008-2
Terdzo-TI-008-2.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེའུ་རིས་

zhing skyong dur khrod ma mo'i be bum gyi dpe'u ris

revealed by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་, པདྨ་གླིང་པ་ (Terdak Lingpa Gyurme DorjePema Lingpa)
in cycle  ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོ་ངན་ནེ་མ་ (Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma)
Volume 39 (ཏི) / Pages 155-157 / Folios to

[edit]

༄༅། །བདག་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ཕག་ཞལ་མཐིང་ག་སྤྱི་བོར་སྒྲོག་པ། ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་བཅས་པ། དར་དང་རུས་རྒྱན་གཟིག་ཤམ། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་པད་ཉི་རོ་གདན་ལ་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་འོ།། ༈ ཕྱི་སྒྲུབ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་འདྲེ་མོ་ངན་ནེ་མ། དཀར་མོ་ཞི་འཛུམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་དཀར་པོའི་ལའུ་གསོལ་ཞིང་ཞབས་བརྐྱང་ ལྷྭམ་བཅས་བཞེངས་པ། ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་དང་གཡོན་མེ་ལོང་བསྣམ་པའོ། །


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).