Dbang chen dregs pa kun 'dul

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་
  Front left margin sgrub thabs
  Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
  Location Volume 26, Text 14, Pages 255-264
  Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲུལ་མེད་ཙིཏྟ་དམར་པོའི་སྐོར་ལས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གུད་དུ་ཕྱུང་བ་
  Front left margin srung 'khor
  Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
  Location Volume 26, Text 15, Pages 265-266
  Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon བདག་འདྲ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ་
  གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་གསང་བ་གཅིག་གྲུབ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
  Location Volume 26, Text 16, Pages 267-276
  Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon ཅེས་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་ཆོས་སྡེའི་ཆ་ལག་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་འཇོར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ལས་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུས་ལས༔ བསྙེན་དབང་ཟབ་མོ་
  Front left margin bsnyen dbang
  Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
  Location Volume 26, Text 17, Pages 277-288
  Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer