Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po


རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

Rinchen Puntsok Chökyi Gyalpo

Tertön name
gnam lcags me 'bar  གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་
Other names
 • འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་
 • 'bri gung rin chen phun tshogs
Dates
Birth:   1509
Death:   1557
Place of birth:   'bri gung
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Earth
Animal:   Snake
Rab Jyung:   9
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
Hūṃkāra · Mutri Tsenpo
Has following emanations
[[|The First Drikung Chungtsang]] · [[|Rikdzin Chökyi Drakpa]]
Teachers
Shamarpa, 4th · mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal · Legs ldan bdud 'joms rdo rje · Rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa · Zla ba rgyal mtshan
Students
'phreng po gter ston shes rab 'od zer · Byang bdag bkra shis stobs rgyal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P399
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་ (gter ston gnam lcags me 'bar)

Page #s for bio of this person: 584 to 586

Folio #s for bio of this person: 122b5 to 123b5

།སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་ནི་དབུར་སྟོད་འབྲི་གུང་དུ་འགུ་རྒྱལ་སྐྱུ་རའི་གདུང་ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུ་ནས་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་སྐྱེ་སྲིད་མང་པོ་དྲན་པ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕག་མོ་གྲུར་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གསོལ། བླ་མ་དེ་ཉིད་དང་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པའི་གསན་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་ངེས་མེད་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་སྣང་སེམས་མཉམ་ཉིད་དུ་འདྲེས། སྐྱོབས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ཆེན་པོར་ཞབས་བཀོད་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཏི་སྒྲོར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་གར་ནས་ཛོ་ཀི་བཛྲ་ནཱ་ཐ་བྱོན་པ་ལས་བྷཱུ་རླུང་ཛཱ་བིར་གྱི་མན་ངག་གསན། མཁའ་འགྲོས་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྐུ་རྟེན་དཀའ་ཆས་སུ་བསྒྱུར་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་སྒོ་འཕར་བྱེ་བས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་ཡིད་བཞིན་འོད་མཆོག་གི་གདམས་སྐོར་རྣམས་དག་སྣང་དུ་བྱུང་ཞིང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན། ཏི་སྒྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཤོག་སྡེ་ལྔར་བཞུགས་པ་སྤྱན་དྲངས། དེ་ཉིད་དུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་གཅིག་དག་པའི་སྣང་བར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དབང་དང་ཞལ་གདམས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་སྤྱད། དུས་འདི་ཙམ་ནས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིས་མེད་པའི་བདག་པོར་གྱུར། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་བཞུགས་པས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་འཆད་པའི་ཚུལ་ཡང་གཞན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་དུ་འཕགས། གཏེར་ཁ་གོང་འོག །བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་དགུ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས། སློབ་མའི་ཚོགས་ནི་སྟོད་མངའ་རི་ལ་དྭགས་ནས། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། མདོ་ཁམས་ཧོར་ཡུལ་ཡན་ཆད་དུ་ཁྱབ་པ་ལས་གཙོ་བོར་རིགས་ཆོས་གཉིས་ཀའི་སྲས་སུ་གྱུར་པ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གདན་ས་མཛད་ནས་ད་ལྟའི་བར་གསར་རྙིང་ཟུང་འཇུག་གི་བཀའ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཀྱི་འཆད་ཉན་དང་ཉམས་བཞེས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འབྲི་གུང་བའི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་བཞུགས་ཤིང་བདག་གིས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཐོབ་བོ།

slob dpon chen po hU~M kA ra dang lha sras mu khri btsan po zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gter ston gnam lcags me 'bar ni dbur stod 'bri gung du 'gu rgyal skyu ra'i gdung yab chos rgyal bstan pa'i rgyal mtshan dang /_yum bsod nams sgron ma gnyis kyi sras su sa mo sbrul gyi lo la ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te sku 'khrungs/_gzhon nu nas chos kyi bag chags sad cing skye srid mang po dran pa sogs ya mtshan pa'i rnam thar bsam gyis mi khyab/_dgung lo brgyad kyi steng du phag mo grur spyan snga rin po che chos kyi grags pa las rab tu byung ba'i mtshan rin chen phun tshogs chos kyi rgyal por gsol/_bla ma de nyid dang mnga' ris paN chen sku mched sogs las mdo sngags gzhung lugs mtha' yas pa'i gsan pa phul du phyin/_gzho stod ti sgro gtso bor gyur pa'i gnas nges med kun tu sgrub pa mdzad pas snang sems mnyam nyid du 'dres/_skyobs pa 'jig rten gsum mgon gyi chos kyi khri chen por zhabs bkod nas lugs gnyis kyi phrin las rgya cher bskyangs/_ti sgror bzhugs pa'i skabs shig rgya gar nas dzo ki badz+ra nA tha byon pa las b+hU rlung dzA bir gyi man ngag gsan/_mkha' 'gros lung gis bskul ba ltar sku rten dka' chas su bsgyur pas rten 'brel zab mo'i sgo 'phar bye bas yangs pa can du byon pa'i tshe yid bzhin 'od mchog gi gdams skor rnams dag snang du byung zhing gter gyi kha byang phyag tu son pa la brten/_ti sgro'i tshogs khang chen mo nas dam chos dgongs pa yang zab kyi chos sde ngo mtshar shog sde lngar bzhugs pa spyan drangs/_de nyid du sku mtshams bzhugs pa'i tshes bcu'i nub gcig dag pa'i snang bar zangs mdog dpal rir phebs/_o rgyan rin po ches dbang dang zhal gdams rgya cher bstsal/_tshogs kyi 'khor lo la longs spyad/_dus 'di tsam nas gsar rnying bka' gter ris med pa'i bdag por gyur/_mkhas grub chen po'i gnas la bzhugs pas gzhung lugs rnams 'chad pa'i tshul yang gzhan las kyang khyad du 'phags/_gter kha gong 'og_/bka' brgyad lugs srol dgu/_snying thig ya bzhi/_kun mkhyen klong chen pa'i gsung rab rnams la rtsal du bton/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas pad+ma 'od kyi pho brang chen por gshegs/_slob ma'i tshogs ni stod mnga' ri la dwags nas/_dbus gtsang ru bzhi/_mdo khams hor yul yan chad du khyab pa las gtso bor rigs chos gnyis ka'i sras su gyur pa za hor rgyal po gtsug lag 'dzin gyi skye ba chos rgyal phun tshogs kyis gdan sa mdzad nas da lta'i bar gsar rnying zung 'jug gi bka' srol ma nyams par bzhugs/_dgongs pa yang zab kyi 'chad nyan dang nyams bzhes rgyun ma chad pa 'bri gung ba'i chos rgyun 'dzin pa kun la bzhugs shing bdag gis kyang phal cher thob bo


List of Cycles Associated with this Person

 1. Dam chos dgongs pa yang zab (8 of 8 Texts)
 2. Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchog (3 of 3 Texts)
 3. Rlung gi bcud len bka' babs dang po (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྩ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དང་། གཏོར་དབང་གི་རིམ་པ་ (Vol. 4, Text 38)
 2. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྐོང་བ་བཤགས་ཟློག་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ (Vol. 4, Text 39)
 3. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་གི་གདམས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་ཆ་ཚང་བ་ (Vol. 4, Text 40)
 4. ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་གི་ཞལ་ཤེས་ཡིག་ཆུང་རྣམས་ཡོད༔ འདི་ནི་འདྲ་མིན་དང་པོ་ཡིན་ནོ༔ འདི་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཡོད་དོ། (Vol. 4, Text 41)
 5. ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དྲིལ་སྒྲུབ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ (Vol. 4, Text 42)
 6. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྩལ་སྐྱེད་ (Vol. 12, Text 36)
 7. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་སྐོར་གྱི་ཕྱི་དབང་གནད་ཟབ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ (Vol. 19, Text 27)
 8. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཆོས་སྡེའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྐོར་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཟབ་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ (Vol. 19, Text 28)
 9. དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲུལ་མེད་ཙིཏྟ་དམར་པོའི་སྐོར་ལས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གུད་དུ་ཕྱུང་བ་ (Vol. 26, Text 15)
 10. དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དབྱུང་བ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མ་ (Vol. 27, Text 24)
 11. ཛོ་ཀི་བཛྲ་ནཱ་ཐའི་གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད་མ་བི་ཛ་ཧཱ་རམ་ (Vol. 31, Text 1)
 12. ཛཱ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཁྲིད་འཇའ་ལུས་མངོན་གྱུར་ (Vol. 31, Text 2)
 13. གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སོགས་སྲུང་བའི་གདམས་པ་ (Vol. 45, Text 12)
 14. འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་དགོངས་འདུས་རྟ་ནག་གི་པདྨ་དབང་ཆེན་འདོན་པ་བསྒྱུར་པ་ (Vol. 53, Text 49)