Terdzo-TSHA-023Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-TSHA-023.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་

'jam dpal nag po'i rgyun khyer

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  ཟབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ (Zab rgya gsum pa 'jam dpal nag po)
Volume 18 (ཚ) / Pages 373 / Folios 1a1 to 1a4

Tibetan Text

འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །དྷཱིཿཡིག་ལས་བྱུང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །མིག་སྨན་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་ཡིད་ཙམ་ཁྲོ་བའི་ཚུལ། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི་སྐུའི། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གནས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །སྙིང་གར་ཉི་སྟེང་དྷཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་གིས། །བསྐོར་བའི་འོད་ཀྱིས་དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་མཛད། །ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ། ཐུན་མཐར་ལྷ་སྐུ་མི་དམིགས་སྟོང་པར་སྦྱང་། །དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་སྤྱོད་ལམ་བསྐྱང་། །ཞེས་པའང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།། །།ཞིག་གླིང་འཇམ་ནག་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡིན་པར་འཇམ་མགོན་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་གསལ།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).