Terdzo-DI-027Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-DI-027.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་

gter chen klong gsal snying po'i zab gter skor gyi srung ma'i gtor 'bul

by  ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ (Kunzang Namgyal)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་ (Gter chen klong gsal snying po'i zab gter skor)
Volume 41 (དི) / Pages 569 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་རིག་རྩལ་རང་ཤར་བའི། །དམ་རྫས་འདོད་ཡོན་བཞེད་རྒུའི་དཀོར་ནོར་སྤེལ། །མ་ཚངས་མེད་པའི་མཐུན་རྫས་རྒྱ་མཚོ་འདིས། །དཔལ་མགོན་ཚོགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་དྲེགས་པའི་འཁོར། །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་བློན་པོ་སྟག་མདའ་གདོང་། །ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཏི་གཟའ་བརྒྱད་གདོང་མོ་བཞི། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཀླུ་རྒྱལ་ལས་གཤིན་ནག །རྒྱལ་ཆེན་གཡུ་ཕྲེང་བཙན་རྒོད་རོལ་པ་བདུན། །ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ་དང་ཀོང་བཙུན་མ། །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཡང་འཁོར་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །བཀའ་དང་གནས་གཏེར་སྲུང་མཛད་ཐམས་ཅད་ལ། །མི་འཛད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྒྱས་ཤིང་ཞབས་པད་བརྟན། །མཆོག་ཐུན་གྲུབ་པ་མྱུར་བའི་སྟོངས་གྲོགས་བཅས། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཆོམས་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །གངས་ལྗོངས་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད། །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་ལྟར། ཛ་ཀ་སྤྲུལ་མིང་པ་འཇིགས་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྦྱར་བ་སྨོན་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).