Dam can rdo rje legs pa mgar ba nag po


1 Text(s) in this Cycle[edit]

དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོའི་རྒྱུད་
Front left margin dam can rgyud
Back left margin gter mdzod kun gling dam can mgar nag
Location Volume 38, Text 45, Pages 601-617
Cycle Dam can rdo rje legs pa mgar ba nag po
Authored by pad+ma kun skyong gling pa
Revealed by pad+ma kun skyong gling pa
Colophon པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་བཏོན་པའོ