Terdzo-YA-025Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-YA-025.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གར་ཚེའི་བརྒྱུད་འདེབས་

gar tshe'i brgyud 'debs

by  མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་ (Mingyur Paldrön)
revealed by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
in cycle  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ (Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus)
Volume 24 (ཡ) / Pages 515-516 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

གར་ཚེའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས། ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་བཻ་རོ་རྗེ། །འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་མཆོག་བརྙེས་མཁར་ཆེན་བཟའ། །འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་གཏེར་བདག་གླིང་། །རིགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་མི་འགྱུར་དཔལ་གྱི་སྒྲོན། །རྩ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ལྷ། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་མཁའ་འགྲོ་གཏེར་སྲུང་ཚོགས། །ངོ་མཚར་གནས་མཆོག་ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་གར་དབང་ལྷའི། །རྒྱས་ཐེབས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རོལ་པ་ཆེ། །མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་འཁོར་འདས་ཀྱི། །དྭངས་བཅུད་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དོན་གྱི་ལྷ། །མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྟོང་གདོད་མའི་གཞི། །རྟག་བརྟན་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག ༈ །བླ་མ་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས། །འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་གར་དབང་ཚེ་ཡི་ལྷའི། །གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་གྱི། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྣང་བ་ཡིས། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་གང་ཤར་དུ་བགྱིས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).