Terdzo-AE-002Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-AE-002.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

མཉམ་མེད་རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གདམས་གསང་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་བླ་བྲེ་

mnyam med rje btsun sgam po pa rin po che'i zhal gdams gsang lam bla ma sgrub pa'i man ngag gi sgrub thabs phrin las kyi byang bu bklag chog tu bkod pa nyi ma'i snying po ye shes rgyan gyi bla bre

by  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje)
in cycle  དྭགས་པོའི་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་ (Dwags po'i gsang lam bla sgrub)
Volume 68 (ཨེ་) / Pages 457-499 / Folios 1a1 to 22a3

Last Text in Volume
[edit]

༄༅། །མཉམ་མེད་རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གདམས་གསང་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་བླ་བྲེ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། ། གུ་རུ་ཤྲཱི་ཙིནྡྷ་མ་ཎི་པུཎྱེ་རཏྣ་ཡེ་ན་མོ། གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གར། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་འགྱུར་མེད་བདེ། །རང་རིག་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུར་བཞེངས། །སྐུ་ལྔའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མར་འདུད། །གཞན་གྱིས་བརྗོད་མིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བླ་མའི་དྲིན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི། །ངག་འདོན་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་བཤད། །དེའང་འཁོར་བའི་གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་ལྟར་མི་རྟག་ཅིང་། སྲིད་པའི་གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་འབའ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་པ་མ་གཏོགས་བདེ་བའི་གནས་སྐབས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཤེས་ཤིང་། ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག་པ་འདི་དོན་མེད་ཀྱི་ལམ་དུ་ཆུད་གསན་པར་མི་བྲ་བའི་སྐྱེས་བུ། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས། ཚེ་འདིར་ལྟོས་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་གཏན་བདེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འདོད་པའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བར་བྱ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ལས་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་རང་རེ་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་བླ་མ་མིན་པར་བསམ་རྒྱུ་མེད་པའི་མོས་གུས་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱི་ལམ་ནས། ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཟེར་བའི་སྒྲ་བོ་ཆེ་གཡེར་པོ་ཆེ། དེ་ཉིད་སྟན་ཐོག་གཅིག་གམ་ཚེ་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་གིས་བསྟན་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ད་ལྟའི་ལྷ་རྗེ་སྙི་སྒོམ་ཞེས་བཙུན་པ་རྒན་པོ་འདི། མ་འོངས་པ་ན་སྙན་གྲགས་ཆེས་ཆེར་འབྱུང་ཞིང་། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཆེན་པོ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཐོན་པས། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ཡོངས་ལས་ཆེ། མོས་གུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ནུས་པས་ཆོག །ད་ལྟ་དང་མི་འདྲ་བས་བྱིན་རླབས་མྱུར་བ་ཞིག་དེའི་ཚེ་ཡོང་། ཁོ་བོས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ཚན་པོ་ཆེ་བསགས་ཡོད་པ་ཡིན། སྨོན་ལམ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་བོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏབ་ནས་ཡོད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་། དབུགས་དབྱུང་བསྩལ་པ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ། ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐར་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་གྲགས་པ་དང་། མཉམ་མེད་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ནམ་རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་བྱའི་སྙིང་པོ་མ་ནོར་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའང་གང་ཟག་ཕལ་པ་བདག་ལྟ་བུས་བརྩམས་པའི་མིང་པོ་ཆེ་ཚོང་དུས་ཀྱི་འོ་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དྲི་མ་མེད་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་ལུང་། བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་མ་ཡལ་བ། མོས་གུས་ཀྱི་གསེང་ལམ་ལས་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཆེན་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཟབ་ཀྱི་མན་ངག་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ཆོ་ག་འདི་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྒབ་དྲོ་བ། དཔྱད་ལེགས་པའི་གནས་སུ་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་ཕྱག་བདར་གྱིས་གཙང་བར་བྱས་ཤིང་། བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་རྟེན་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྤྱན་གཟིགས་བཀྲམ་པའི་གོང་དུ། མཉམ་པའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫུའི་ཁར་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པར་དྲི་བཟང་དང་བ་བྱུང་གི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པར། མེ་ཏོག་གམ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ། དབང་དང་འབྲེལ་ན། གཡས་སུ་བུམ་གདན་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་བསྣོལ་མའམ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་པའི་ཁར་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་རྫས་ལྡན། མགུལ་ཆིང་དམར་པོ་ཅན་དུང་ཞལ་གཟུངས་རྡོར་བཅས་དང་། གཡོན་དུ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གསང་རྫས་རྙེད་ན་རབ་མ་རྙེད་ན་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བཏབ་པའི་མ་ད་ན་མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བ་བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་དུ་བསྩལ་བའི་ཁར། མེ་ལོང་སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་བའི་ལྟེ་བར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་བྃ། དེའི་མཐར་མདུན་ནས་དབུ་བརྩམ་ཡིག་ངོ་ནང་བསྟན་གཡས་སྐོར་གྱིས་ཨོཾ་གསུམ་མའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཞག །དར་དམར་ཁ་གང་གྲུ་གསུམ་དུ་བལྟབས་པས་ཞལ་ཁེབས་དགབ། སློབ་དཔོན་གྱི་བདུན་ནམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་གཡོན་དུ་ལས་བུམ་ཆིངས་ལྡན་ཅན་བཀོད། གང་ལྟར་ནའང་རྒྱབ་ཏུ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གོང་གཏོར་ལྔ་ཚོམ་མམ། མ་ལྕོགས་ན་བླ་གཏོར་རྒྱན་ལྡན། དེའི་གཡོན་དུ་གཏེར་བདག་སྒམ་པོ་ལྷ་རྩེ་ལ་བསྔོ་རྒྱུའི་གཏོར་མ་དཀར་བཤོས་ཟླུམ་པོ། འཁོར་བདུན་དང་གཡོན་དུ་དཀར་ཟླུམ། གཡས་དང་རྒྱབ་ཏུ་ཟུར་གསུམ་དམར་པོ་རྣམས་རྒྱན་ལྡན་གྱི་མཐར་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར། གཡས་སུ་མཆོད་པའི་མཎྜལ། མདུན་དུ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ནང་མཆོད་ཀ་པཱ་ལ་དང་། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། སྤོས་ཆེན་གྱི་ཚབ། མི་འཆི་བཅུའི་ཕབས་ལྡན་གྱི་དྲི་ཞིམ་པོའི་སྦྱར་སྤོས། སྔོན་གཏོར། མཆོད་གཏོར་ཁ་གསོ་རྒྱུའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དང་། རང་གི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ། ཌཱ་མ་རུ། རྐང་གླིང་། མེ་ཏོག་སོགས་བཀོད་ལེགས་སུ་བཤམས། འདི་ནི་དཀྱུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། དབང་བསྐུར་དང་། ཚོགས་མཆོད་ཙམ་བྱེད་པའི་ལུགས་ཡིན་གྱི། ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་སོ་སོའི་ཉམས་ལེན་དངོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་བསྩལ་པའི་ཡིག་ཆར་གསུངས་པ་བཞིན་བྱ་དགོས་སོ།། །།གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པས་ཚེ་འདི་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་། སྣང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གདེངས་སུ་བཅུག །བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་བཀལ་ཏེ། ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བྱ། ངག་གིས་བརྗོད་པའི་དོན་ཡིད་ཀྱིས་གསལ་གདབ་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་དང་། མོས་གུས་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་མི་འབྲལ་བར་ཟུང་འཇུག་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ས་མཱ་དྷི་ལ་གནས་པས། སྣང་གྲགས་རྟོག་ཡུལ་དག་པའི་སྣང་བར་སྦྱང་བ་ནི། བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་དང་། གཡོན་པས་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས་པ། གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཡོད་པ། རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། བདུད་རྩི། ཨོཾ་ཨཱཿབིགྷྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་། །ཨ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལར། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ། །རླུང་མེས་བཀོལ་བས་དྲི་མ་སྦྱངས། །དམ་ཚིག་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བའི་སྟེང་། །འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་འདྲེས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་སྤར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས། སྔོན་གཏོར་བདུད་རྩི་ལྟར་བྱིན་བརླབས་ནས། མགྲོན་རྣམས་ཕེཾ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་སཏྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཞེས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཞིང་སྐྱོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ཟློག་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ། །ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་། བགེགས་རྣམས་ལ། གང་དག་ནག་པོའི་ཕྱོགས་གྱུར་ཅིང་། །གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་ལ། །ཉན་དང་བལྟ་བར་མི་དབང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞན་དུ་དེངས། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན། །རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་རབ་འབར་བས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་འགྱུར། །ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ལ། སུམྦྷ་ནིས་བསྐྲད། འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། བར་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ། སྟེང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ་དང་གུར་བླ་བྲེས་སུ་གྱུར། ཧཱུྃ། སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕྲ་མེན་མ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མ་རྣམས་ཀྱིས། །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སྒོ་སྡོམས་ལ། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་མཚམས་བཅད། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་འཚལ་ནས། རྡོ་རྗེ་འཛིན་སོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་བྱ་དང་། །ཡོན་བདག་བསོད་རྣམས་བསྐྱེད་བྱའི་ཕྱིར། །གཉིས་མེད་ཏིང་འཛིན་ས་ལ་བཞུགས། །ས་མཱ་དྷི་ཀྲ་མ་ཧོཿ ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐུལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་སྣོད། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེར་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས། །བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །ཀུན་བཟང་སྨོན་ལམ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། པུཥྤེ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་གྱད་དང་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་པད་ཟླའི་གདན་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་གྲགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། ཚད་མེད་པའི་དགྱེས་འཛུམ་གཟི་འོད་འབར་བ། དེའི་དབུ་ཐོག་ནས་ཡར་ལ། རྗེ་བཙུན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཞྭ་ནག་གསེར་མདངས་ཅན། བྱམས་མགོན་པདྨ་ཉིན་བྱེད། ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ། ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ། གྲུབ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།་་་ཁམ་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག།་་་བདེ་ཆེན་ཆོས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་བློ་གྲོས། ཨོ་རྒྱན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་མཐོང་གྲོལ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ཕྱག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་མཉམ་མེད་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། མཁས་མཆོག་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན། གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་སངས་རྒྱས། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་མཚམས་དང་། མཐོང་ཡུལ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་འཇའ་སྤྲིན་འཐིབས་པའམ། དཔེར་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལོ་འབྲས་འཕྱོ་བ་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་། བརྩེ་བའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པ་དང་། འོག་ནས་རིགས་དྲུག་སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བང་རིམ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ནས། བདག་གིས་འདྲེན་དཔོན་ཚུལ་དུ་བྱས་པས། སྐྱབས་འགྲོ་འུ་རུ་རུ་ངག་གིས་འདྲེན་ནས། ཡིད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། ལུས་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བར་བསམ་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་རྣལ་འབྱོར་བསྟེན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པས་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི། ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །སོགས་ནས། ཕྱིར་བསྔོ་འོ། །བར་བརྗོད། ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྒྱ་རྩ་འམ། ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་མཐར། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་འབད་པར་བྱ་འོ། །ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་གྲངས་བསགས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་གཞག །སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་ཉེ་རིང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞིའ་ིཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱང་། བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བར་འདོད་ན། དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་ཐུགས་རྗེའི་འོད། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོར་ཞུགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ལུས་གྱུར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སུ་གཤེགས། །སྐྱབས་ཡུལ་དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་བདག་ལ་ཐིམ། །སྤྲོས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་བརྡལ་ཀློང་དུ་གཞག །ཅེས་ཉམས་བསྐྱང་། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་བཞི་སྐོར་གྱི་སྒྲིབ་སྦྱང་བསྒྲུབ་པའི་སླད། ཚོགས་རྟེན་སླར་ཡང་གསལ་གདབ་པ་ནི། གཞུང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་སྐྱབས་ཡུལ་སྔར་ལྟར་སླར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཞིང་མཆོག་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་པ་དང་། སྔར་གྱི་སྐྱབས་ཡུལ་མི་བསྡུ་བར་ཞིང་མཆོག་གྲངས་མེད་སླར་སྤྱན་དྲངས་པ་དེ་ལ་བསྟིམ་པ་གཉིས་གང་མོས་བློ་དང་བསྟུན། གང་ལྟར་ཡང་། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། མཎྜལ་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ། །ཅེས་པའི་དོན་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཐོག་མར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་དང་། མཛད་སྤྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻ་ཌཱུརྻའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་ས་གཞི་ཞིང་གི་བཀོད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བདེ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་ལྟར། །རིན་ཆེན་ས་གཞི་མེ་ཏོག་བཅས། །ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོ་མ་ཚང་མེད། །ཆོས་སྒྲ་རྒྱ་ཆེན་ལྡན་པར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལས་བྱུང་། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཚང་མེད་འོད་ཟེར་འགྱེད་པའི་གནས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སེང་གེའི་ཁྲི། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་གོས་ཀྱིས་བཀབ་པ་འདི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ལ་བདག་འབུལ་ན། །འགྲོ་ཀུན་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་སྟན་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷ་དང་མི་ཡི་མཆོད་པའི་རྫས། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པས། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཚོགས་ཞིང་སྔར་ལྟར་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཐོ་བརྩེགས་ལ། བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་གསར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་འདྲེན་པའམ། སྤྱན་དྲངས་པ་སྔར་གསལ་བའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པ་གང་བྱེད་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། གུས་པ་དང་བཅས་པས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཞེས་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་དང་། སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན། རོལ་མོའི་སྒྲ་རྣམས་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོག་བརྗོད་ལ་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན། རྒྱལ་བའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས། རྒྱལ་བ་རྩ་གསུམ་མཆོག་གསུམ་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ། མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས་རང་རང་གི་ཁྲི་སྟན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བས། རང་གཞན་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པར་བསམ་ལ། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སཏྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གླུ་གར་རོལ་མོའི་སྒྲས་མཆོད་ཅིང་། ཁྲུས་གསོལ་བས་བདག་རྒྱུད་ཀྱི་དྲི་མ་དག་པར་བསམ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ། རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུས། །ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། ཕྱག་གིས་བསྙེན་བཀུར་བས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལྷ་ཡིས་མཆོད་པའི་གནས་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ལ། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཇི་སྙད་སུ་དག་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་བཞི་འམ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་བླ་མ་ཡིན། བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་ལུས་ཚོགས། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པ་ཡི། །བླ་མེད་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མ་འགགས་སྣ་ཚོགས་ལྷ་ཡི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་སྣ་ཚོགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི། །ཡི་དམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་སྟོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པོར་མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་ཐབས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུར། །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བ་ཡི། །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརྗོད། མཆོད་པས་བསྙེན་བཀུར་ཚོགས་རྫོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པར་བསམ་ལ། སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་པའི་མཎྜལ་ལག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་གྱིས། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ཅིང་རྡུལ་ཕྱིས་པས་སྒྲིབ་གཉིས་དག་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་ཀྱིས་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་བཀོད་ཅིང་འབུལ། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀས་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་གྲངས་མང་དབུལ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་དང་། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་ལ། །གླིང་བཞི་རི་རབ་བཅས་པ་དང་། །གླིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་། །བྱེ་བ་འབུམ་དང་དུང་ཕྱུར་བཅས། །མཎྜལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ནི། །མོས་བློས་གོང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འབུལ་ཞིང་། མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང་། །སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང་། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་མཎྜལ་གྱི་སྨོན་ལམ་གདབ། གཞན་ཡང་བདག་པོས་མ་བཟུང་བ་བླ་མེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་འབུལ་བ་ནི། མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བས། སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྣོད་དང་། བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གནས་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཅན་དུ་བྱོན་པར་མོས་ལ། རྒྱལ་བ་དངོས་བྱོན་རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ། །རབ་འབྱམས་ཚོགས་ཞིང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པ་ལ། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་བཤོས། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འཁོར་ལོར་རྟག་རོལ་པའི། །ཟག་མེད་རྣམ་གསལ་རྡོ་རྗེའི་མཆོད་པ་ཆེ། །མཁའ་ཁྱབ་བློ་ལས་འདས་པའི་ངང་དུ་འབུལ། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང་སྒྲིབ་གཉིས་གནས་དག་སྟེ། །དཀོན་མཆོག་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། བཛྲ་རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སྤརྴེ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་རྣམས་སྦྱར་བས་མཆོད། དེ་དག་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་བར་འདོད་ན། རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སྦྱང་སླད་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། ཁམས་གསུམ་གནས་པའི་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཤྲཱི་མན་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་མཉེས་གྱུར་པའི། །ལྷ་རྫས་དབྱིབས་ལེགས་མེ་ཏོག་དམ་པ་འདི། །ནམ་མཁའ་གང་བར་སེམས་ཀྱིས་མངོན་སྤྲུལ་ནས། །གཞལ་མེད་ཁང་དུ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབས་གྱུར་ཅིག །སྔགས་ཐོག་མཐའ་གོང་ལྟར་ལ། པུཥྤེ༴ ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ལྡན་སྤོས་མཆོག་དམ་འདི། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ནས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་སྤོས་དྲིའི་ངད་ལྡང་བས། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དེ་བཞིན་དུ། དྷཱུ་པེ༴ ཉོན་མོངས་དུག་སྲེག་མ་རིག་མུན་སེལ་བའི། །ཤེས་རབ་གཟི་ལྡན་དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་འདི། །སྤྲིན་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་ཇི་བཞིན་དུ། །འོད་ཟེར་སྣང་བས་ཕྱོགས་བཅུར་གསལ་གྱུར་ཅིག །ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་དང་ལྡན་པའི། །སྤོས་དང་སྨན་སྦྱར་ཆུ་གཙང་རྒྱལ་བའི་ཁྲུས། །ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་ཕུང་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །མི་གཙང་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་དག་གྱུར་ཅིག །གནྡྷེ༴ རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་བཀྲེས་པ་མི་མངའ་ཡང་། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ལྷ་རྫས་བདུད་རྩིའི་བཤོས། །དག་ཅིང་གཙང་མར་བཤམས་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན། །བསོད་ནམས་ཞིང་གྱུར་རྣམས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ནཻ་བིདྱཱ༴ དྲིལ་ཆེན་སིལ་སྙན་རྣམ་གྲོལ་ཚངས་པའི་དབྱངས། །བསམ་དག་ངག་གིས་བསྟོད་པའི་གུས་མཆོད་འབུལ། །ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་ནས་སངས་རྒྱས་སར། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཤོག །ཤབྡ༴ ཞེས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་རྒྱན་ཕྲེང་ལྡན། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཐོག་མཐའ་གོང་ལྟར་འགྲེ་བས། རཱུ་པ༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཚིག་བརྗོད་སྒྲ་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཤབྡ༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཙནྡན་སྦྲུལ་སྙིང་དང་། །ཨ་གར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་དྲི། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །གནྡྷེ༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་བརྟས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །ར་ས༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁྲིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྤརྴེ༴ ཞེས་ནང་མཆོད་དང་། བལྟ་དང་རྒོད་དང་ལག་འཛིན་དང་། །འཁྱུད་དང་གཉིས་སྤྲོད་སོགས་མཆོད་པས། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་གྱུར་ནས་བདག །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་གསང་མཆོད་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་གནས་གོམས་པས། །ལྷ་ཡི་སྙིང་པོ་སྒོམ་བྱེད་པ། །དེ་ནི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་འདོད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་བྱེད་པའོ། །ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཅས་འབུལ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་བྱ། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་བྱེད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་ཉིད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར། རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི། དར་ཟབ་ཀྱི་ཕོ་ལང་། པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ། བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་ཉིད། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཛམ་གླིང་གྲགས་པ་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས། དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་དང་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ལྷུན་ཆགས་གཟི་བྱིན་འབར་བ། མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཚོགས་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དགྱེས་འཛུམ་བརྩེ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབ་ཅིང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ཐུགས་རྗེ་དང་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་དད་པས། ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་གྱི་གདུང་བ་དྲག་པོས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དེ་བཞིན་དུ། བླ་མ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་མ་ནམ་བཞི་སྐོར་དུ་གྲགས་པས་ཕུར་ཚུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་ལ་སོགས་པ་མཛེས་ཆོས་དང་ཀུ་རེ་སྤངས་ནས་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱུད་འཁུལ་བས་སྣང་བ་བཀྲག་མེད་བུན་ལོང་། རིག་པ་གཏད་མེད་ཟང་ཐལ་དུ་མ་གྱུར་གྱི་བར་གྱེར་མཐར། ཁྱད་པར་འདོད་དོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཆོས་ལམ་དུ་སློང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་གི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་། ཤེ་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་། བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་དག་པར་བྱིན༴ ཐུན་འདི་ཉིད་དུ་དག་པར་བྱིན༴ བདག་གི་རྒྱུད་འདི་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། རྒྱུད་འདི་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱིན༴ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གྲོལ་བར་བྱིན༴ འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་གྲོལ་བར་བྱིན༴ ཐུན་འདི་ཉིད་དུ་གྲོལ་བར་བྱིན༴ བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ཐུན་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ཐུན་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་བརྒྱ་འམ་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དེ་རྗེས་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་བསྐུལ་བའི་མཐུས། །ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གཡོས་ཚོགས་ཞིང་དཀོན་མཆོག་རྣམས། །དགྱེས་པས་ཚུར་འདུས་སྙིང་གའི་བླ་མར་ཐིམ། །དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་བྱིན་དཀར་དམར་མཐིང་བའི་འོད། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཞུགས་པས་བླ་མ་ཡི། །གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དང་རོ་གཅིག་པས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་མི་རྟོག་ངང་ལ་གཞག །ཅེས་ཉམས་བསྐྱང་། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། གནས་འགྱུ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །མ་སྒོམས་མ་ཡེངས་རང་བབ་སྐྱོངས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་དག་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མི་སྒོམ་མི་ཡེངས་རང་བབས་གཉུག་མའི་གཤིས། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་བཟོ་མེད་སོ་མ་རུ། །དུས་གསུམ་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག །ཅེས་ལས་དང་པོ་པས་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དེ་ནས་རིག་པ་རྗེན་ལ་ཕུད། །ཅེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པས་རང་རིག་རྩལ། །གནས་འགྱུ་གཉིས་མེད་རིག་པའི་ཀློང་དུ་གཅིག །མིང་མཚན་མདོག་དབྱིབས་གྲུབ་པ་མེད་པས་སྟོང་། །བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་ཆེ། །ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་འཁོར་འདས་ངང་མཉམ་རྫོགས། །ཞེས་པས་གཞི་རྩ་བཅད་དེ་ཡེ་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ངོ་གཟུང་། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤེས་སྒྲིབ་གཏོར། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཉམས་ཀྱི་རྩལ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་རོ་ལ་མི་ཞེན་ཅིང་། །སྣང་སྟོང་དེར་འཛིན་ཤེས་པས་མ་བསླད་པའི། །བློ་འདས་སྒོམ་མེད་ཡེངས་མེད་ངོ་བོར་ལྟོས། །ཞེས་ཡིད་བྱེད་ཆ་ལས་འདས་པའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་བསྐྱང་། དེ་ནས་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས། བདེ་ཆེན་སྣང་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །ཕྱི་ནང་དབྱེར་མེད་ངོ་སྤྲོད་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས། གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་རྩལ། །ཕྱི་ནང་སྣང་སེམས་བདག་གཞན་གཉིས་མེད་ཀློང་། །བདེ་ཆེན་སྐྱེ་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གཤིས། །མཉམ་གདལ་རོ་གཅིག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་ཨ། །ཞེས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རོ་གཅིག་པ། སེམས་ཉིད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་འོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། གཉིས་འཛིན་གྱི་ཤེས་པས་མ་བསླད་པའི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཉམས་བཟོ་མེད་དུ་བསྐྱང་ངོ་། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། སྒོམ་མེད་བྱ་རྩོལ་མཐའ་བྲལ་སྟོན། །ཞེས་གསུངས་པས། གནས་ལུགས་ཟང་ཐལ་གཅེར་མཐོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །སྤྲོས་པའི་མཐའ་བྲལ་སྒོམ་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡེངས་མེད་དོན་དང་འདྲེས། །ལྷན་སྐྱེས་རང་ངོ་མཐོང་བས་རེ་དོགས་ཟད། །སེམས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་རང་ལ་རྙེད་པ་མཚར། །ཞེས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དབྱིངས་སུ་བྱན་ཆུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འཇུག་གོ །འདི་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་སྨིན་སློབ་ཀྱིས་བཤད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱ་བ་ལས། ངག་ཏུ་གྱེར་བས་དོན་འགྲུབ་པ་མིན་ཡང་། དེང་སང་དོན་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་གྱི་བསྟན་པ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལས་ཀྱང་མིང་ཙམ་ཐོས་པའི་དུས་སུ་ཕྱིན་ཟིན་པས། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་གནས་མཐོང་བར་དཀའ་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཐོས་པའང་སྲིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བྱེད་པར་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་བཀོད་པའོ། །ཐུན་མཚམས་ལ་བབ་པ་ན། སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རིགས་བཟང་བློ་གསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང་། །སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་བླ་མ་ལ་གུས་ལྡན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་དང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་ཁྱད་པར་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་། བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ།། །། ༈ གཉིས་པ་ནང་སྒྲུབ་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཟུང་འཇུག་རྨད་བྱུང་གསང་ལམ་འདིས། །ཞེས་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི། བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་པོ་ཟུང་འཇུག །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད། དབང་རབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས། སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་དོན་དྲན་པས་ང་རྒྱལ་གཟུང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་བརྗོད་པས་དངོས་འཛིན་ཨ་འཐས་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག །རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བ་ལས། རང་མདངས་འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ། སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་མེའི་མདོག་ཅན། རྩ་ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ་འོད་དང་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་གྱེན་དུ་ལངས་པའི་དབུས་སུ་ཕག་ཞལ་རྔམ་ལ་བརྗིད་པ། ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་། ཐོད་སྐམ་གྱི་དབུ་བརྒྱན་དང་། ཐོད་རློན་གྱི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དར་དཔྱང་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་གཅེར་མོ་བྷ་ག་དང་ནུ་མ་འབུར་ཞིང་། སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་གེར་གཟིགས་པ། གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་ཞིང་། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་བས་བམ་རོའི་སྙིང་གར་མནན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་དཀར་ཧཱུྃ། ལྟེ་བར་བཾ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྣམ་པར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ལྟ་བུ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། རྐང་གླིང་དང་། ཌཱ་མ་རུ་སོགས་རོལ་མོ་འཁྲོལ། སྤོས་ཆེན་ནམ་སྦྱར་སྤོས་གཏུལ་ལ། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི། ཨ་ཀཌྜྷ་ཡ་ཨ་ཀཌྜྷ་ཡ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ། བྷནྡྷ་ཡ་བྷནྡྷ་ཡ། ཏོ་ཥ་ཡ་ཏོ་ཥ་ཡ། སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། ཧྲྀ་ད་ཡ། ཨ་བ་ཏོ་ཥ་ཡ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཝཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་མཁར་བཞུགས་པ་ལ། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི། པཱ་དྱཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི། བཛྲ་མ་ཏང་གི་ཨཱཿཧཱུྃ། རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་ཉིད། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་རབ་འཇུག་མ། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་ཡེ་ཤེས་པ་བདག་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་གྱུར། །སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། །ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། པུཥྤེ་ནས། མ་ཏང་གིའི་བར་གྱིས་གོང་བཞིན་མཆོད། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྐྱོན་བྲལ་བ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །ཕྱག་འཚལ་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་རིག་ལའོ། །ཞེས་བསྟོད། སྐབས་འདིར་གཞུང་དུ་བདག་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་པ་དམིགས་གསལ་མ་གསུངས་ཀྱང་། སྤྲོས་ན་མི་འགལ་བར་སེམས་པས། རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོས་འཕྲུལ་དགའི་འདོད་ཡོན་ལྟར་མཆོད་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི། པུཥྤེ་ནས། མ་ཏང་གིའི་བར་གྱིས་མཆོད། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། དེ་ནས་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན། ལྷར་སྣང་སེམས་སྔགས་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་དགོངས་པར་ལ་བཟློ་བའམ། ལས་དང་པོ་བས་དེ་ཙམ་མི་ལྕོགས་ན། རང་གི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོའི་དབུས། ཙཎྜ་ལཱི་ཉི་མའི་དལ་གྱི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོའི་མཐར། ཨོཾ་གསུམ་མའི་སྔགས་ཁ་དོག་དམར་སེར། ཡིག་ངོ་ནང་བསྟན་གཡས་སྐོར་དུ་གནས་པ་གཡོན་སྐོར་དུ་འཁོར་བ་ལས། དམར་པོ་ཤས་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བསྡུས། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་འཛིན་དང་ཉེས་སྐྱོན་སྦྱངས། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རང་བྱུང་ཆོས་འབྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྐུ་འབའ་ཞིག་པར་གྱུར་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་སེམས་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པའི་དྲན་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་། བཟླས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་སྤངས་ལ་ངག་བཟླས་ཅི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླ། ཐུན་མཚམས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཐོད་པར་གནས་པའི་བདུད་རྩི། ཨོཾ་ཨཱཿབིགྷྣཱནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན། ཆངས་གཟུང་ལ་ཡཾ་དང་མཆོག་མ་གཉིས་ལ་གཡོ་བའི་བ་དན་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་འབར་བ་རཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཀཾ་གསུམ་ལས་ཐོད་པ་བུམ་རིལ་གྱི་སྒྱེད་བུ་ལྟག་པ་ནང་དུ་བསྟན་པ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། ཡི་གེ་ཨ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། དུམ་བུ་གཅིག་པ་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་པ། རྒྱ་ཁྱོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པ། དེའི་དབུས་སུ་མུ་ལས་དྲི་ཆུ་བཻ་ཌཱུརྻ་ལྟ་བུ། ཤར་དུ་བི་ལས་དྲི་ཆེན་ཤེལ་ལྟ་བུ། ལྷོར་ར་ལས་རཀྟ་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ། ནུབ་ཏུ་ཤུ་ལས་བྱང་སེམས་མཚལ་ལྟ་བུ། བྱང་དུ་མ་ལས་ཀླད་པ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ། སླར་ཡང་དབུས་སུ་ན་ལས་མིའི་ཤ །ཤར་ལྷོར་གོ་ལས་བ་ལང་གི་ཤ །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཀུ་ལས་ཁྱིའི་ཤ །ནུབ་བྱང་དུ་ད་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ །བྱང་ཤར་དུ་ཧ་ལས་རྟའི་ཤ །དེ་རྣམས་སླར་ཡང་ཡི་གེ་དེ་དག་གིས་མཚན་པའོ། །རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ནས་རླུང་ཧཱུྃ་གི་དབྱིབས་ཅན་འཕྲོས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བྱས་པས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག །བ་དན་བསྐྱོད་པས་རླུང་གཡོས། མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས། རྫས་རྣམས་ཁོལ། ཉེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་ལྦུ་བའི་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་ལུད། དེའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག །དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འདྲེས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྙིང་གའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕོ་ཉས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། རྩ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་པར་བསམ་ལ། འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཞིང་། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི། ཨ་ཀཌྜྷ་ཡ་སོགས་གོང་བཞིན་བརྗོད་ནས། སྤྱན་དྲངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྣམ་པར་སད་ནས་བར་སྣང་དུ་བཞུགས་པ་ལ། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་མོས་ལ། པི་ཝཾ་མ་དང་གླིང་བུ་མ། །རྫ་རྔ་མ་དང་རྔ་ཆེན་མ། །བཞད་མ་སྒེག་མ་གླུ་གར་མ། །མེ་ཏོག་མ་དང་སྤོས་ཆག་མ། །མར་མེ་མ་དང་དྲི་ཆབ་མ། །མེ་ལོང་མ་དང་རོ་འཛིན་མ། །རེག་བྱ་མ་དང་ཆོས་ལྡན་མ། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ནི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་འབུལ་བར་བགྱི། །གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་བདུན་སོགས་མཆོད་རྫས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་བཛྲ་བཱི་ཎཱེ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་བཞིན་དུ་ཐོག་མཐའ་སྦྱར་བའི། ཝཾ་སེ༴ མུ་ར་ཛེ༴ མྲྀ་དཾ་གི༴ ཧཱ་སྱེ༴ ལཱ་སྱཻ༴ གཱིརྟཱི༴ ནིརྟཱི༴ པུཥྤེ༴ དྷཱུ་པེ༴ དཱི་པེ༴ གནྡྷེ༴ ཞེས་དང་། ཨོཾ་རཱུ་པ་བཛྲ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་བཞིན་དུ། ར་ས༴ སྤརྴེ༴ དྷརྨ་དྷཱརྟུ༴ ཞེས་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། པུཥྤེ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འཕགས་མ་ནི། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་སོགས་ཕྱོགས་གཞན་རྒོལ་བས་མི་ཐུབ་ཅིང་། །འབྱུང་པོའི་འཇིགས་པ་མ་ལུས་རྡོ་རྗེ་ཆེན་མོས་འཇོམས། །རྡོ་རྗེ་གདན་བཞུགས་ཚངས་སོགས་དབང་བྱེད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོ་མའི་གཟུགས་ཅན་གྲགས་སྙེམས་མ། །རྨོངས་བྱེད་རེངས་བྱེད་མྱོས་བྱེད་ལས་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །བདུད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཕམ་ཞིང་སྐེམ་པར་མཛད་པ་མོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་མོ་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད། །བདུད་རྩིའི་ཀ་པཱ་ལ་གཡས་སུ་ཐོགས་ཏེ། ཆང་སྣ་བཞི་ཡི་ཆང་ཕུད་ལ། །ས་བཅུ་ནོན་ཕྱིར་ལག་མཆོད་བྱས། །ཤེས་རབ་གཡོན་གྱི་ལག་པ་ལ། །ཐབས་ནི་གཡས་ཀྱི་ལག་པས་མཆོད། །མཚན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལ། །ཀ་ནི་གང་དུ་འང་མི་གནས་ཤིང་། །པཱ་ནི་མ་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་མེད། །ལ་ནི་བློ་འདས་ཡིད་དང་བྲལ། སྐུ་གསུམ་མི་འགྱུར་ཀ་པཱ་ལར། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་ཆང་ཕུད་བལྟམས། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་བདུད་རྩི་བླུགས། །ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཨོཾ་གྱིས་སྐྱེ་མེད་སྤྲུལ་སྐུར་སྦྱངས། །ཨཱཿཡིས་འགག་མེད་ལོངས་སྐུར་བསྒྱུར། །ཧཱུྃ་གིས་བློ་འདས་ཆོས་སྐུར་སྤེལ། །ལན་གསུམ་དཀྲུགས་པའི་བདུད་རྩི་འདིས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ལྷ་མོ་མཆོད། །མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་པས་སྟེགས་སུ་གཞག །ལག་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་ཞིང་། གཡོན་པས་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་ཏེ་བདུད་རྩི་བླངས་ནས་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འཐོར་ཞིང་རྩ་སྔགས་བརྗོད་པས། ཕྱི་རོལ་གྱི་བགེགས་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས། མཁའ་འགྲོ་མའི་རྭ་གུར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། །རང་ཉིད་ལ་འཐོར་ཞིང་རྩ་སྔགས་བརྗོད་པས། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བར་གྱུར། མཆོད་རྫས་ལ་འཐོར་ཞིང་རྩ་སྔགས་བརྗོད་པས། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ཡང་རྩ་སྔགས་གཅིག་བརྗོད་པའི་རྗེས། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྩེ་བས་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚིག་རྐང་གཉིས་དང་། འབྲུ་གསུམ་འོག་མ་རྣམས་ལ་སྦྱར་བ་རིགས་འགྲེའོ། །གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་མཁས་མཆོག་ནཱ་རོ་པར། ༴༴ མངའ་བདག་ལོ་ཙཱ་རྗེ་བཙུན་རས་ཆེན་ལ། ༴༴ འཛམ་གླིང་གྲགས་པ་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་ལ། ༴༴ མི་ཕམ་བློ་གྲོས་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། ༴༴ ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ། ༴༴ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ལ། ༴༴ ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ལ། ༴༴ ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ། ༴༴ དྲིན་ཅན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ། ༴༴ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། ༴༴ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་སྲུང་གཞི་བདག་ལ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྩེ་བས་བཞེས་ལ་རྐྱེན་ཟློགས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །ཞེས་དང་བསྡུ་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ལམ་རྒྱུད་ལྔ་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་འཐོར་མཐར། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་མྱང་ལ། འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་པས། དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་མོས། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་འཁོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་གཙོ་མོ་ལ་འདུས། གཙོ་མོ་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གནས་པ་ལས། འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། བུམ་གསང་ཤེས་རབ་བཞི་པའི་དབང་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དབང་བཞི་བླངས་མཐར། བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན། འོད་དམར་པོར་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ་མོ།། །། ༈ གསུམ་པ་གསང་སྒྲུབ་མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། །རབ་འབྱམས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས། །མ་ལུས་ཀུན་འགྲུབ་འདི་ཁོ་ན། །ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་སྒྲུབས། །སྙིང་པོའི་ཡང་སྙིང་ཡིད་བཟླས་བྱོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི། རང་ཉིད་རྒྱལ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཛམ་གླིང་གྲགས་པ་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ། ཕྱག་མཉམ་གཞག་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་། སྐུ་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་དྭངས་བ་འདྲེན་པ། བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ། དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་སྐུ་ཚོན་གང་ཙམ། དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ཧྲུལ་པོར་འགྲོ་བ། བསྒོམ་པ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་རང་བཞིན་དུ་འཇུག་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ། ཚད་མེད་བཞིའི་ཉམས་འུར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་བཏབ་ལ། ཕྱི་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་མ་ནམ་བཞི་སྐོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཅི་ཙམ་ནུས་པ་དང་། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཛམ་གླིང་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཞེས་གྲངས་མེད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཕུར་ཚུགས་སུ་བྱ། རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་དང་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་བསྩལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པའང་སྤྲོ་ན་གྱེར། གང་ལྟར་ཡང་། མཐར་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བརྗོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་པོ་ལྕེ་མི་བསྐྱོད་པར་ཡིད་ཁོ་ནས་གྲངས་མང་བཟླ་ཞིང་། ལྷ་དང་བླ་མ་གཉུག་མའི་ཤེས་པ་རྣམས་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པས་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་། སྤྲོ་བར་འདོད་ན་བསྙེན་ཡིག་ལས་རྟོག་པར་བྱའོ།། །།སྐབས་འདིར་དབང་བསྐུར་དང་འབྲེལ་ཚེ་རྣམ་བུམ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བིགྷྣཱན་གྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས། བུམ་པ་ཆོས་འབྱུང་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ། བུམ་བཅུད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་གོང་གི་ནང་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་བསྟོད་པའི་མཐའ་བར་བསྐྱར་ཞིང་། གཟུངས་ཐག་ལག་གཡོན་གྱིས་བླངས་པ་སྙིང་གར་བཟུང་སྟེ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་བརྒྱུད། །བུམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །བདེ་ཆེན་ཉམས་འབར་བཞད་པའི་གར་དང་སྒྲས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱན་དྲངས་བུམ་ལྷར་ཐིམ་པའི་མོད། །རྒྱན་འཁོར་ལྔ་ཡི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཆེས་ཆེར་བབ་པས་བཅུད་འདྲེས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དཀར་དམར་འོད་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྡུལ། །འབར་འཁྲིགས་གཡོ་བས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། །ཅེས་དམིགས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཨོཾ་གསུམ་མ་ཅི་འགྲུབ་བསྙེན། མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས། རྡོ་རྗེའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་བུམ་ལྷ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་རྟེན་སིནྡྷུ་རའི་དལ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བིགྷྣཱན་གྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་འབྱུང་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་མཐའ་བར་གོང་གི་ནང་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་གཏང་། བཟླས་དམིགས་ནི། བདག་ཐུགས་འོད་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས། །མདུན་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །མཆོད་ཅིང་བསྐུལ་བས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །གནས་གསུམ་འབྲུ་དང་ལྟེ་བ་ཡི། །སྲོག་ཡིག་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། །འོད་འཕྲོས་མཁའ་ཁྱབ་དབྱིངས་བཞུགས་པའི། །རྩ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་རྣམ་པར་བྱོན། །མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཐིམ་བྱིན་རླབས་དབྱིག །སྣ་ཚོགས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ཕྲེང་། །བདག་ཐིམ་སྒྲིབ་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །འཕྲོ་འདུ་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོའི་ཟེར། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །རྒྱན་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །སྣོད་བཅུད་ལ་ཐིམ་ཞིང་སྐུར་སད། །མི་གཡོ་དགོངས་པ་གཏིང་གསལ་ངང་། །སྔགས་སྒྲས་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་གཡོ། ཁྱབ་གདལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེ། །ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་གསུམ་མ་ཅི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླ། ལས་ཀྱི་བུམ་པར་དབང་ཆོག་ནང་གསལ་བགེགས་མཐར་བྱེད་བསྐྱེད་ཅིང་བཞུ་བརྟུལ་བྱ་བའམ། དེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿབིགྷྣཱནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྒྱ་རྩས་བསྒྲུབ། ཨོཾ་གསུམ་མ་བཟླ་བཞིན་པས་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་མའི་དབང་བཞི་བླང་བཞིན་པས་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བྱའོ།། །།རྩ་བའི་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཐུན་དང་། ཐུན་མཚམས་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཞིང་ངམ་ཆོས་འབྱུང་གི་དལ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་དཀར་དམར་གྱིས་མཚན་པའི་ཁར། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྤྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ན་མོ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི། རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ། ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདི། བསྔོ་ཞིང་འབུལ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཁཱ་ཧི། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཁཱ་ཧི། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ལ་ཁཱ་ཧི། ག་ཎ་ཙཀྲ་ལ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ཏེ། ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་རྣམས་བཞེངས་ཤིག །བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པའི་ཀློང་། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་ཡིད་མ་རྣམས་བཞེངས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །གྲུབ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་དཀྲིགས་པའི་ཀློང་། །རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་འབར་མ། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་བཞེངས་ཤིག །དཔལ་ལྡན་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ནི། །ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །གནས་ཁང་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ། །འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སླར་ཡང་ཚོགས་ཕུད་གཏོར་མར་བསྟབས་ནས། བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱས་ལ། ན་མོ་གུ་རུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་བླ་མ། ཨོཾ་གསུམ་མ་ལ་གཏོར་སྔགས་སྦྱར་བ་གསུམ་གྱིས་ཡི་དམ། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་དཀོན་མཆོག་སོགས་སྤྱི་ཁྱབ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་འབུལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་བདུད་རྩི་གཏོར་མ་གསོལ་བས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། པུཥྤེ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ། མ་ཏང་གི་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཆོས་སྐྱོང་བཅས་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྤོར། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ། གནས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་གི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ། ཨོཾ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་སཏྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཞེས་པས་བསྔོས་ལ། ཞིང་སྐྱོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སོགས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ཟློགས་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ། །ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་བ། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། གཏེར་སྲུང་སྒམ་པོ་ལྷ་རྩེའི་གཏོར་འབུལ་ནི། གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི། །ཟབ་གཏེར་སྲུང་མ་ལྷ་གཉན་འཁོར་བཅས་ལ། །འབུལ་གྱིས་དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་བདག་ཅག་གི །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ། །སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། །བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཏིང་འཛིན་འཕེལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ། །བར་གཅོད་བྲལ་ཞིང་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་པས་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ལས་རྡོར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫས་བཏེགས་ལ། གཟིགས་ཤིག་མཛེས་ལྡན་དམ་པའི་ཆོས། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱར་མི་རུང་། །བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་པ་གསུམ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ། །ལེན་པ་པོས་ཀྱང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འདོད་ཆགས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ། །གཟུངས་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་ནང་གི་སྲེག་བླུག་གིས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་མཉེས་པར་བྱས་ནས། ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ལེགས་པར་བསྡུས་པ་གཙང་ལྷག་གིས་མནན་ལ། ཨ་ཀཱ་རོས་བརླབ་ཏེེ། ཕུད་དང་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི། ཤ་ཟ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྲ་མེན་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བཞེས་ཤིང་ཚིམས་པར་མཛོད་ལ་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐྱོང་བ་དང་། དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བསྔོས་ལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་གཙང་སར་སྤུངས། དེ་ནས་སླར་ཡང་། ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། མ་ཏང་གིའི་བར་གྱིས་མཆོད། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ། །སོགས་ཀྱིས་གོང་བཞིན་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། །སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་བ་ནི། ལྷ་མོ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །དེས་གསུངས་ཚིག་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་ཚད་མ་སྟེ། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་ལྷ་མོ་མཆོག་གིས་ནི། །བདག་ལ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །རིགས་སུ་སྐྱེ་དང་དམ་ཚིག་ཅན། །སྨྱོན་མེད་ཀྱཻ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྟོན། །བླ་མ་ལ་གུས་སྙིང་རྗེར་ལྡན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལག་པས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ། །ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་ཀློག་པ་དང་། །བཙུན་མོའི་ཤུ་ཀྲ་མཉམ་ཟས་ཅན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡིག་མེད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་ཅིག །གང་གི་ལམ་ནས་འགྲོ་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་དང་། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་སྒྲོལ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྗེས་བརྩེ་བས། །རྣལ་འབྱོར་བསྟན་བཅོས་གནས་ལ་འགོད། །མདུན་བསྐྱེད་དང་། ཚོགས་མགྲོན་ཡོད་ན། བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱི་དང་། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་། མགྲོན་ཐབས་རྣམས་བཛྲ་མུཿས་གཤེགས། ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་རྣམས། །འོད་ཞུ་སྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཉིད་རང་ཐིམ་དེ་ཡང་ས་བོན་ལ། །དེ་ཡང་ཟླ་ཕྱེད་ཐིག་ལེ་དེ་ནཱ་ད། །དེ་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་ལ་གཞག །ཅེས་ཉམས་བསྐྱང་། ལྷར་ལྡང་བ་ནི། སླར་ཡང་ཨོཾ་བཾ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས། །ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད། བསྔོ་སྨོན་ནི། དགེ་དེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྟག་བདེ་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་བས་འཆི་མེད་ཅིང་། །ནང་གི་ལམ་ནས་རྡོ་རྗེར་འགྲོ་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །ཞེས་དང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། ཨོཾ། གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བསྙིལ་ཞིང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ནི། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། སྤྱོད་ལམ་སྤང་བསྒྱུར་ཤེས་གསུམ་ཡིན། །དང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་བར་འདོད་ཅིང་། གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གཉིས་པ་བསྒྱུར་བ་ནི། གསང་སྔགས་ཡིན་ཏེ་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་ན། ཕྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ནང་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་བསྒྱུར། ཟས་བདུད་རྩིར། རང་ལུས་དཀྱིལ་འཁོར། ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར། གསུམ་པ་ཤེས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤང་དུ་མེད། བླང་དུ་མེད། བསྒྱུར་དུ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདུས། སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན། སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་དུ་ཤེས་པ་ནི་གཞི་ཤེས་པའོ། །ངོ་བོ་བསྒོམ་ཤེས་ན་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱིས་མི་འགོང་བ་ཡིན། སྟོང་པ་དང་དམིགས་པ་ནི་ལྷ་འདྲེས་ཀྱང་ཤེས། སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ལྷ་འདྲེས་ངོ་བོ་རྟོགས་མ་མྱོང་། ངོ་བོ་བསྒོམ་མི་ཤེས། ངོ་བོ་ལྷ་འདྲེའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོ་བསྒོམས་པས་རླུང་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་དབུ་མར་ཚུད་པ་དང་། ངོ་བོ་མཐོང་ཚུན་ནས་བསྐུལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཉམས་སུ་བླང་མི་དགོས། འཇམ་རླུང་ཅུང་ཟད་རེ་དང་། ཡིད་བཟླས་ཟབ་མོ་ལ་མི་ཚེ་དྲིལ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཏཻ་ལོ། ནཱ་རོ་སོགས་དང། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། གནས་ཁྱད་པར་ཅན། རྟེན་གསུམ་ཁྱད་པར་ཅན། བྱིན་རླབས་ངེས་ཅན། རང་དད་པའི་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་སོགས་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་བླ་མ་ལ་བསྟིམ། ཐུན་རྗེས་སུ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་གདབ། དེས་ནི་མི་བསླུ་ཐག་ཆོད་ང་རང་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་དགོས་པས་འབད་འཚལ་ལོ། །འདིར་ནི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱི་འགྲོ་ཙམ་དུ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཚང་བར་འདོད་པ་དག་གི་དབང་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། ཞིབ་པར་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདོན་བསྒོམ་གྱི་སྙིང་པོ་རྣམས། བསྙེན་ཡིག་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བཞིན་ལ། ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་འདིར་གསལ་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་འབྱིན་འཇུག་སྤེལ་བས་འཐུས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པའི། །ཞལ་གདམས་གསང་ལམ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི། །ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེ་འདུས་གསལ་འདི་བཀོད་དགེས། །རྒྱལ་བསྟན་སྙིང་པོ་དྭགས་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི། །བསྟན་པ་དྲི་མེད་ཡུན་རིང་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །ཆོས་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱུས། །ས་སྟེང་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་འགེངས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བང་མཛོད་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ཞུར། མང་ཐོས་ཀྱི་འདུལ་འཛིན་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བ་དང་། རང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད་པ་རེ་བྱུང་ན་དེ་དག་ལའང་སྨན་པའི་བློས། རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཧ་ཅང་བསྡུས་ཤིང་། བསྙེན་ཟིན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ནང་ཞལ་འཕང་མང་བས། ངག་འདོན་ཉུང་ངུར་འདུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་འཇུག །རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བཙུན་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་མཚུར་མདོ་བོ་ལུང་གི་སྐྱེད་ཚལ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་གི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ས་ལུག་ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).