Terdzo-HUNG-022Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 

Terdzo-HUNG-022.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པའི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་བཛྲ་ཀ་ཤའི་མཆོད་སྤྲིན་

dpal ldan stag lung pa'i zab chos gter gyi srung ma badz+ra ka sha'i mchod sprin

by  ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ་ (Ngawang Tashi Paldrup)
revealed by  རྗེ་དྲུང་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་ (Jedrung Trinle Jampa Jungne)
in cycle  པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ (Pad+ma gsang ba'i thig le)
Volume 63 (ཧཱུྃ་) / Pages 827-828 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པའི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་བཛྲ་ཀ་ཤའི་མཆོད་སྤྲིན་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ། གྲུབ་གནས་ཆེ་དང་ཉེ་བའི་ས། །སྤྲག་ལུང་ཝ་རཱ་ཎ་སིའི་མདོ། །འཕྲང་ཀ་སྲིན་མོ་རི་ཡི་རྒྱུད། །རྒྱབ་རི་དཔངས་མཐོ་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་། །གཡས་རི་ཁྲོ་ལ་གཏུམ་དྲག་རྔམ། །གཡོན་རི་སྐྱེ་མེད་ཟངས་ཀྱི་མདོག །མདུན་རི་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འོད་གསལ་ལ། །དགུང་སྔོན་རྒྱ་ཆེ་དཔངས་མཐོ་བ། །གཙང་ཆབ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་རིང་འབབ། །ས་གཞི་གཤིན་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བ། །མི་མིན་མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི་སྲང་། །སྐད་རིགས་མི་གཅིག་སྐྱེ་བོའི་ལམ། །རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །སྲུང་བྱེད་མ་མོ་རྡོ་རྗེ་གསལ། ཁྱོད་སྔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས། །ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོས་ཟིལ་གྱིས་མནན། །བཀའ་འབངས་བགྱིས་པར་རྩིས་ལ་ཕབ། །ཟབ་མོ་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མར་བསྐོས། །དགྱེས་མཛད་གྲགས་པ་དཔལ་ཞབས་ལ། །ཆོས་སྒོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་དང་བདུན། །ཉམས་པ་མེད་པར་ཕྱག་ཏུ་གཏད། །སླད་ནས་དགྲ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི། །ཟབ་གཏེར་འཛིན་པའི་གཉེར་ཁ་བཅོལ། ཁས་བླངས་དམ་བཅས་དྲན་མཛོད་ལ། །བདག་གི་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྲུངས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་གསུང་རབ་རྣམས། །དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དེ་ལ་འཚེ་བའི་དགྲ་འདྲེ་སོད། །ཆོས་དེར་མོས་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །མི་བསྲུན་མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་ཟློགས། །དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི། །ངེས་དོན་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པའང་སྟག་ལུང་པ་དགེ་སློང་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱིས་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).