Terdzo-A-003Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-A-003.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས་

dpal rdo rje bdud rtsi'i brgyud 'debs

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Ramo ShelmenJamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Volume 30 (ཨ) / Pages 23-24 / Folios 1a1 to 1b2

Tibetan Text

ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ །ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ། །སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །བདུད་རྩིའི་མཆོག་བརྙེས་སློབ་དཔོན་གསང་བ་རྩལ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཔལ། །རིགས་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཤཱཀྱ་དེ་བཱི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་ཀྱི་མཆོག །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བཻ་རོ་གཉགས་ལོ་ཆེ། །གསང་ཆེན་བཀའ་རྣམས་སྡུད་མཛད་མཚོ་རྒྱལ་ལྕམ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་། །ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གདམས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཞི་ཁྲོ་ཡི་དམ་ལྷ། །གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོ་སྨུག་ནག་རལ་གཅིག་སོགས། །བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་བྱིན་ཞུགས་པས། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གནས་ལུག་རང་ཞལ་མཐོང་། །སྤང་ཐོབ་མེད་པར་ས་ལམ་མྱུར་རྫོགས་ཤོག །སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར། །གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུས། །ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་ནད་གདོན་མི་གཙང་བསྐྲད། །རིན་ཆེན་མཱ་ཀིས་གྲུབ་གཉིས་དབང་དུ་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིས་མཆོག་དངོས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གཞིར་བྱས་ཏེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).