Ra mo shel sman


ར་མོ་ཤེལ་སྨན་
ra mo shel sman

Ramo Shelmen

Other names
 • ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་
 • ye shes bzang po
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nyak Jñānakumara
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3668
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ (ra mo shel sman)

Page #s for bio of this person: 434 to 436

Folio #s for bio of this person: 47b6 to 48b5

རྒྱ་གར་མ་ཕྱིན་ཀུན་ཀྱང་ལོ་ཙཱ་ཞེས༔ བོད་ཀྱི་མཁས་བཙུན་ཐམས་ཅད་ས་མཐར་འཁྱར༔ ཧོར་དང་ཡོན་མཆོད་ཁྲིམས་གསར་སྦྲེལ་བ་འོང༔ ནང་གནག་ཕྱི་དཀར་དུང་དཀར་སྙེ་མ་བཞིན༔ བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་མར་མར་བྲི་བའི་དུས༔ པདྨ་ཤེལ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ནི། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ་ཡར་ལུང་ནུབ་སྟོད་ཀྱི་ར་མོ་སྨན་ཆུ་ཁར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་སྨན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ། བླ་དྭགས་མཚན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། མཚན་དངོས་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོར་གྲགས། འདིས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ཞེས། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་དེ་ཀ་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སོགས་ཆོས་དང་། སྨན་ཆུ་འོད་གསལ་རྫོང་ནས་སྨན་གྱི་སྐོར་སོགས་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཀྱང་ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་སྨན་དཔྱད་གཙོར་བཏོན་པས་དངོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བར་མངོན། བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་འབུམ་ཕྲག་ཐར་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། སྨན་ཁ་ལ་རེག་ཚད་སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་གྲོལ་བའི་ཚུལ་ལུང་བྱང་དུ་གསལ་བས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སར་ཆབ་ཚན་བརྡོལ་བ་ནད་གདོན་ཀུན་སེལ་ད་ལྟའང་ཡོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྨན་སྒྲོ་བྲག་ལ་ཐིམ་པའི་ས་དེར་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བརྩེགས་པ་དེ་ལ་བསྐོར་བས་ཀྱང་ནད་ལས་གྲོལ། དེང་སང་ས་ཕུང་ཞིག་ཡོད་པར་འདུག །དགུན་ཀ་ཞིག་ལ་ཡར་སྟོང་གཟིམ་ཁང་དུ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པས་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་འདུ་བ་བྱུང་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཉེ་སྐོར་བྲག་སྐྱིབས་སུ་སྦས་པ་ལས་སྨན་ཤིང་ངོ་མཚར་ཅན་སྐྱེས་ཏེ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ཚོད་ཀྱི་དགུན་དུས་མེ་ཏོག་འཆར་བ་ལས་དུས་ཚོད་ཀྱི་པྲ་རྟགས་སྟོན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ཕྱི་མོའི་བར་དུ་ཡོད། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་དམུ་ཆུའི་བཅོས་ཐབས་གསང་སྨན་ངོས་འཛིན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལེན་མ་འཁྲུལ་བར་བཞུགས་པས་འགྲོ་ཕན་བསམ་ལས་འདས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། འབམ་ལབ་བཙོང་གི་བཅོས་ཀྱང་འདིའི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བར་བཞེད། ༈ དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སྔ་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་བས་ལྟར་མི་མངོན་པར་གྱུར་པ་ན། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་རྒྱ་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་བསྒྱུར་པའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་གསུམ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ངོ་མཚར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་ཉམས་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་ལ་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ཡིག་ཆས་བསྙེན་བཀུར་སྤེལ་བ་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་བྱ་བ་ཅུང་་་་་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

rgya gar ma phyin kun kyang lo tsA zhes:_bod kyi mkhas btsun thams cad sa mthar 'khyar:_hor dang yon mchod khrims gsar sbrel ba 'ong:_nang gnag phyi dkar dung dkar snye ma bzhin:_bod kyi bsod nams mar mar bri ba'i dus:_pad+ma shel phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston ra mo shel sman zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston ra mo shel sman ni/_gnyags dz+nyA na ku mA ra'i rnam 'phrul te yar lung nub stod kyi ra mo sman chu khar 'khrungs/_rten sngags sman dkyus ma'i tshul/_bla dwags mtshan ra mo shel sman dang /_mtshan dngos ye shes bzang por grags/_'dis yar lung shel brag gi brag pad+ma brtsegs pa zhes/_o rgyan gling pa'i gter gnas de ka nas bla rdzogs thugs gsum dang rdo rje bdud rtsi sogs chos dang /_sman chu 'od gsal rdzong nas sman gyi skor sogs zab gter rgya cher bzhes kyang thun mong snang ngor sman dpyad gtsor bton pas dngos su chos kyi phrin las rgya cher ma byung bar mngon/_brgyud nas sems can 'bum phrag thar lam la bkod pa dang /_sman kha la reg tshad skye ba bdun nas grol ba'i tshul lung byang du gsal bas bsam gyis mi khyab pa'i gnas su mthong /_bdud rtsi sman sgrub mdzad pa'i sar chab tshan brdol ba nad gdon kun sel da lta'ang yod cing byin rlabs shin tu che/_sman sgro brag la thim pa'i sa der mchod rten zhig brtsegs pa de la bskor bas kyang nad las grol/_deng sang sa phung zhig yod par 'dug_/dgun ka zhig la yar stong gzim khang du sman sgrub mdzad pas sman gyi lha dang mkha' 'gro dngos su 'du ba byung zhing sgrub rdzas kyi phye ma nye skor brag skyibs su sbas pa las sman shing ngo mtshar can skyes te sman sgrub mdzad pa'i tshod kyi dgun dus me tog 'char ba las dus tshod kyi pra rtags ston pa'i ngo mtshar can phyi mo'i bar du yod/_gter chos kyi rgyun dmu chu'i bcos thabs gsang sman ngos 'dzin bcas da lta'i bar phyag len ma 'khrul bar bzhugs pas 'gro phan bsam las 'das pa dngos su mthong /_'bam lab btsong gi bcos kyang 'di'i gter kha las byung bar bzhed/_!_de tsam ma gtogs dpe lung gi rgyun snga thog nas ma byung bas ltar mi mngon par gyur pa na/_rje bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par mkha' 'gros rgya dpe dngos su phul ba las bsgyur pa'i rdo rje bdud rtsi'i rgya gzhung skor gsum tshig don gnyis ka ngo mtshar zhing byin rlabs kyi gzi byin ma nyams pa yang gter gyi tshul du gtan la phab ste bdag cag la smin grol bka' drin du bstsal pa ltar kho bos kyang bsnyen sgrub dang yig chas bsnyen bkur spel ba sogs phyogs 'dir bya ba cung zad grub pa yin no


List of Cycles Associated with this Person

 1. Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po (12 of 12 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 30, Text 1)
 2. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས་ (Vol. 30, Text 2)
 3. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 30, Text 3)
 4. རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ (Vol. 30, Text 4)
 5. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 30, Text 5)
 6. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བསྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ (Vol. 30, Text 6)
 7. རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཁོག་སྐབས་ཡང་ཡང་ཉེར་མཁོའི་བསྐྲད་འབེབ་ཟུར་བྱང་ (Vol. 30, Text 7)
 8. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད་ (Vol. 30, Text 8)
 9. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ་ (Vol. 30, Text 9)
 10. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་ (Vol. 30, Text 10)
 11. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 30, Text 11)
 12. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་ (Vol. 30, Text 12)
 13. ཆུ་བཅོས་ར་ཤེལ་གཏེར་མ་ཤིན་ཏུ་གབ་པ་ཟབ་གནད་གསང་བ་མཁའ་འགྲོའི་ཡིག་ཅན་ (Vol. 46, Text 13)