Terdzo-THA-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-THA-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

མཆོག་གླིང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྣང་བ་

mchog gling bla ma dgongs 'dus snying po'i brgyud 'debs bde chen snang ba

by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo Khyentse Tashi Paljor)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་ (Bla ma dgongs 'dus snying po)
parent cycle  དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (Dam chos snying po skor lnga)
Volume 10 (ཐ) / Pages 151 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

མཆོག་གླིང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྣང་བ་བཞུགས། བདེ་ཆེན་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་མགོན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་མཛོད། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། །གསང་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་སྤྲུལ་པའི་རྗེ་འབངས་སྲས། །རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་མཛོད། །གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་དྷརྨའི་མཚན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་དང་། །བཀའ་གཏེར་ཆོས་སྲུང་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་མཛོད། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེའི་གཞི་བཟུང་སྟེ། །སྨིན་གྲོལ་རིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཐར་སོན། །སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེའི། །རྡོ་རྗེ་བཞིའི་དབྱིངས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷ་རི་འབྲས་ལྗོང་སྤྲུལ་པའི་སྦས་གནས་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་འཆད་པའི་སྐབས་དད་པའི་བློ་ཡིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རྙིང་བཙུན་མངྒ་ལའི་མིང་གིས་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་་སིམས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).