Man ngag gser gyi thur ma can


1 Text(s) in this Cycle[edit]

མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཅན་
Front left margin man ngag
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces nyang gter
Location Volume 40, Text 20, Pages 455-470
Cycle Man ngag gser gyi thur ma can
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon གུ་རུས་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་མཛད་པའོ༔ མངའ་བདག་མྱང་གི་གཏེར་མའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་