Bsang mchod gnam sa snang brgyad bdud rtsi'i sprin phung dgos 'dod char rgyun


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བསང་མཆོད་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་དགོས་འདོད་ཆར་རྒྱུན་
Front left margin snang bsang
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter
Location Volume 43, Text 18, Pages 355-374
Cycle Bsang mchod gnam sa snang brgyad bdud rtsi'i sprin phung dgos 'dod char rgyun
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཅེས་པ་འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་བསང་མཆོད་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་དགོས་འདོད་ཆར་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་མཉེས་པར་བྱེད་པ་འདི་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་མའོ། །ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་སྣང་སྲིད་མཉེས་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།