Terdzo-'I-027
Terdzo-'I-027.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་རྩོད་རྒྱལ་ག་ཁ་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

gnubs kyi man ngag rtsod rgyal ga kha ltag sprod kyi gdams pa khyad par can

in cycle  གནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་ (Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyal)
Volume 53 (འི) / Pages 565-568 / Folios 1a1 to 2b6

Tibetan Text

༄༅༔ གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་རྩོད་རྒྱལ་ག་ཁ་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་སོ༔ ཨེ་མ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ༔ རྒྱན་དང་ཆོ་ལོ་མིག་མང་ དང༔ ཁ་སྨྲས་ཁ་མཆུ་ཚོང་དང་ནི༔ མདའ་རྟ་བང་འགྲན་བྱེད་པ་དང༔ དེ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས༔ ཡི་གེ་ག་ཁ་ལྟག་སྤྲོད་འདིའི༔ རྐང་པ་གཡས་པའི་ལྷྭམ་ཚངས་བྱེད༔ སྟེང་ག་འོག་ཁ་བར་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་བཞག༔ གང་བྱེད་ཤམ་བུ་དག་གིས་བསྒྱུར༔ དཀར་ནག་ སྐུད་པས་རྒྱ་གྲམ་བཅིང༔ དེ་ནས་སྔགས་འདི་ལ་འབད་པར་བྱའོ༔ ཨོཾ་ཙ་ཏ་པ་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཟབ་བོ༔ ྀཨཚ༔ ཟབ་མོ་ ཡང་དག་ལགས༔ ཞལ་ཤེས་ལ་ཕ་རོལ་པོ་བནྡེ་མི་སྐྱ་སོགས་གང་ཡིན་གྱི་འདྲ་འབག་དོད་པར་བྱེད། སྔགས་འདི་འབྲི་དུས་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་གཏད། དེ་རྗེས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ལག་ལེན་སླ་ཆོས་སུ་མ་སོང་བ་བྱས་ན་རྒྱན་དང་ཆོ་ལོ་མདའ་རྡོ་སོགས་གང་འདོད་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལག་ལེན་མྱོང་གྲུབ་རང་ལགས། རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་ཞལ་བཤུས་པའོ།། །། ༄༔ ཡང་གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་རྩོད་རྒྱལ་ལུགས་གཅིག་ལ༔ འཁོར་ལོ་འདི་ག་ཁ་གཉིས་ལྟོ་བ་འགྲིག་པར་བྱ༔ ལྟོ་བའི་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ བདག་ཆེ་གེ་མོ་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སྤེལ་ཚིག་གང་འོས་སྦྲེལ༔ སྣལ་མ་དཀར་ པོས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༔ མིས་མ་མཐོང་བར་རང་གི་མཆན་ཁུང་གཡོན་པའམ༔ རྐང་པ་གཡོན་པའི་ལྷྭམ་གྱི་ནང་དུ་བཅུག༔ བཟླས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཙ་ཏ་པ་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས དང༔ རག་མོ་འགྲིག་ཐལ་ནན་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ཁ་ཡོག་ངན་པ་ཟ་ཁ་ཐམས་ཅད་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ནན༔ ཅེས་སོ༔ ཁ་མཆུ་དང་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཕྱག་ལེན་མ་ཟབ་རྒྱ༔ ༄༔ ཡང་ཕྱག་ལེན་བརྒྱུད་མར་མྱོང་བས་གྲུབ་པའི་རྩོད་རྒྱལ་གྱི་མན་ངག་ནི༔ ཡི་གེ་ག་སྟེང་དང་ཁ་འོག་ཏུ་བྱས་པའི་བར་བསྒྲུབ་བྱའི་ལིང་ག་དཔེའུ་རིས་ལྟར་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་གཏད་དེ་བྲི༔ སྐུད་པ་དཀར་ནག་གིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག༔ དེ་རྐང་པ་གཡས་པའི་ལྷྭམ་ཚངས་བྱ༔ ལིངྒ་ཕ་རོལ་པོར་དངོས་སུ་གསལ་བ་ལ་བཀུག་ ཅིང་བསྟིམ༔ སྔགས་འདི་སྐེ་ཚེ་དང་ཤང་ཚེའི་ཐུན་ལ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་པ་བཏབ་ནས་བྲབ་བོ༔ ཨོཾ་ཙ་ཏ་པ་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཀྨོ་འགྲིག་ཐལ་ནན༔ ཆེ་ གེ་མོའི་སྟོབས་ནུས་དབང་ཀླུང་ཆིངས་ནན༔ ཅེས་པའོ༔ ༄༔ རྩོད་རྒྱལ་ཟ་ཡིག་ནི༔ སརྦདིཧཱུྃྴཧྱཧ༔ རྒྱ་ཤོག་ལ་རྒྱ་སྣག་གིས་བྲི༔ གུ་གུལ་མུ་ཟི༔ སྤང་ སྤོས༔ ཁུ་བྱུག་གི་ཤ༔ སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་བཅས་བྱུགས་ལ༔ ཉིན་རེར་བདུན་རེ་ཟོས་ན་རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ ༄། ཤྭ་རྒྱན་རྒྱལ་ བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ནི། པགས་བྱིའུ་ཕ་ཝང་གི་ཤ་འདབ་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཤྭ་མིག་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་བྱུང་ན་རབ། དེ་མིན་ཡང་གཟུགས་ཚང་བ་ཞིག་དར་དམར་པོའི་ནང་དུ་དྲིལ་ལ། ཨོཾ་བ་ཏི་བཾ་བཾ་ཞེས་པའི་སྔགས་འདི་ཁྲི་གསུམ་བཏབ། རང་གི་མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་བཅང་། ཤྭ་རྒྱན་སྐབས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཕུར་ཞིང་སྔགས་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་ངེས་སོ། །ྀཨཚ།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).