Gnubs chen sangs rgyas ye shes


གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
gnubs chen sangs rgyas ye shes

Nupchen Sangye Yeshe

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   844?
Place of birth:   rong yul
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Drime Kunga · Namchak Tsasum Lingpa · Tsuglak Palge · Kunzang Ngedön Wangpo · Trinle Lhundrup · Gya Zhangtrom Dorje Bar
Teachers
Pad+ma 'byung gnas · Bi ma la mi tra · d+ha na saMskrita · sog po dpal gyi ye shes · Rlangs dpal gyi seng+ge · Gnyags dz+nyA na ku mA ra
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2885
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Nubchen-Sanggye-Yeshe/4626
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ (gnubs chen sangs rgyas ye shes)

Page #s for bio of this person: 373 to 375

Folio #s for bio of this person: 17a5 to 18a1

།བངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་ལས། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ནི། གནུབས་རོང་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས། མེ་ཏོག་སྐུ་གཤིན་རྗེར་ཕོག །སྦྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པ་དང་། ཉི་ཟླ་གདན་དུ་བཏིང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་སྣང་དུ་སྟོན་པར་ནུས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ལན་བདུན་བྱོན། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས། བལ་པོ་བ་སུ་དྷ་ར་ལས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མང་དུ་ཞུས་ཤིང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་དུས་སློབ་དཔོན་འདིས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་སྐྲག་པར་མཛད་དེ། རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཟེར་བས་ངས་སྔགས་ཙམ་བཟླས་པའི་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་སྡིགས་མཛུབ་གནམ་དུ་ཕྱར་བས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་སྟེང་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ནག་པོ་གཡག་ཙམ་དགུ་བརྩེགས་སུ་འདུག་པ་མཐོང་བས་རྒྱལ་པོ་སྐྲག་སྟེ་དཀོན་མཆོག་སྔགས་པའི་སྐུ་ལ་མི་བསྡོའོ་ཆོས་མཛོད་ཅིག་ཟེར།ད་རུང་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཟེར་ནས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ཐོག་ཕབ་སྟེ་ཕ་རིའི་བྲག་ལ་བསྣུན་པས་ཚལ་པར་སོང་། དེར་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཁྱེད་འཁོར་བཅས་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་བཏང་སྟེ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཁོང་གི་དྲིན་དུ་མངོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལའང་ཕན་པ་ཆེར་བྱུང་ངོ་། །ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས། མཐར་ཐུགས་སྲས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བའི་མཆེད་བཅོ་ལྔ་སོགས་སྨིན་པར་མཛད་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་གཤེགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བབས་སོ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་དུམ་པ་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་དང་། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།

bangs rigs nyer lnga las/_gnubs sangs rgyas ye shes rin po che ni/_gnubs rong yul du 'khrungs/_o rgyan chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur ba'i skabs/_me tog sku gshin rjer phog_/sbrags kyi yang rdzong du sgrub pa mdzad pas lha tshogs thams cad kyi zhal gzigs/_brag la phur pa btab pa dang /_nyi zla gdan du bting ba sogs grub pa'i rtags mtshan mngon snang du ston par nus/_rgya gar dang bal yul du lan bdun byon/_mdo sgyu sems gsum gyi bka' babs/_bal po ba su d+ha ra las mngon spyod kyi las mang du zhus shing drag po'i phrin las mang du mdzad/_khyad par du rgyal po glang dar mas sangs rgyas kyi bstan pa bshigs pa'i dus slob dpon 'dis rgyal po sdig can skrag par mdzad de/_rgyal pos khyod la nus pa ci yod zer bas ngas sngags tsam bzlas pa'i nus pa 'di la gzigs shig ces sdigs mdzub gnam du phyar bas sdigs mdzub kyi steng na lcags kyi sdig pa nag po g.yag tsam dgu brtsegs su 'dug pa mthong bas rgyal po skrag ste dkon mchog sngags pa'i sku la mi bsdo'o chos mdzod cig zer/da rung nus pa 'di la gzigs shig zer nas sdigs mdzub kyis thog phab ste pha ri'i brag la bsnun pas tshal par song /_der rgyal po 'jigs shing skrag nas khyed 'khor bcas la gnod pa mi byed do zer nas btang ste sngags 'chang gos dkar lcang lo can rnams la gnod pa ma byung ba khong gi drin du mngon te sangs rgyas kyi bstan pa spyi la'ang phan pa cher byung ngo /_/tshe'i rig 'dzin brnyes pas mnga' bdag dpal 'khor btsan gyi bar du bzhugs par grags/_mthar thugs sras yon tan rgya mtsho dang /_dge ba'i mched bco lnga sogs smin par mdzad nas lcang lo can du gshegs/_snga 'gyur bka' ma'i babs so chen po'i srol 'dzin pa'i shing rta chen po'o/_/'di'i rnam 'phrul gter ston dum pa rgya zhang khrom rdo rje 'od 'bar dang /_o rgyan dri med kun dga' sogs snga phyir mang du byung ngo

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་སྐོང་བ་གནུབས་ལུགས་ (Vol. 17, Text 10)
 2. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཁྲོ་ཆུ་དུག་སྡོང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་གདུག་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (Vol. 18, Text 40)
 3. ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (Vol. 22, Text 29)
 4. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་དཀར་ཆག་ (Vol. 27, Text 14)
 5. སྡེ་བརྒྱད་བཅོས་ཐབས་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ་ (Vol. 43, Text 23)
 6. ཆར་གཅོད་ཁྲོཾ་ལྔ་ཕུ་བརྒྱད་ (Vol. 45, Text 5)
 7. མཁའ་འགྲོ་མའི་བྱས་པ་བཤིག་པའི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་ (Vol. 47, Text 54)
 8. པདྨ་གཡང་འབུམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (Vol. 50, Text 40)
 9. གཤིན་རྗེ་ཧྲཱིཿདམར་གྱི་སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་ (Vol. 53, Text 11)
 10. གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་ནས་རྩོད་རྒྱལ་གྱི་རྡོ་འཁོར་ཟབ་མོ་བསྐོར་ཐབས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ (Vol. 53, Text 23)
 11. དགྲ་དང་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཁྲོ་བོ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་ལས་མཐའ་ (Vol. 53, Text 24)
 12. རྩིབས་ཞབས་མུ་ཁྱུད་ལ་མོ་འཁོར་ལྟར་བྲི་ (Vol. 53, Text 25)
 13. གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་རྩོད་རྒྱལ་ག་ཁ་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ (Vol. 53, Text 27)
 14. ཡང་ཟློག་ཟབ་མོ་གནུབས་ཀྱི་གོང་ཁུག་མ་ (Vol. 53, Text 35)
 15. གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་མཐུ་སྟོབས་དྲེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟེན་པའི་སྲུང་ཟློག་གསད་གནན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ (Vol. 53, Text 36)
 16. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ (Vol. 54, Text 8)
 17. གནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསད་པ་མྱུར་མགྱོགས་སྟག་བྱང་མའི་ཟིན་བྲིས་དགྲ་དཔུང་སྲོག་འཕྲོག་ (Vol. 54, Text 14)
 18. འགུགས་བྱང་གནུབས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་ (Vol. 54, Text 26)
 19. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 40)
 20. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་དྲག་པོའི་རྗེས་གནང་ (Vol. 61, Text 41)
 21. གནུབས་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ (Vol. 61, Text 45)
 22. མགོན་པོ་བེང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་སུ་བཀོད་པ (Vol. 61, Text 46)
 23. རྣམ་སྲས་དྲག་པོ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 61, Text 61)