Terdzo-'I-026

From Rinchen Terdzö

སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མཉམ་གཉིས་རྩལ་འགྲན་འཆིང་གསུམ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་

sprul sku rat+na gling pa'i gter byon mnyam gnyis rtsal 'gran 'ching gsum gnad kyi gdams pa

by  རཏྣ་གླིང་པ་ (Ratna Lingpa)
revealed by  རཏྣ་གླིང་པ་ (Ratna Lingpa)
Volume 53 (འི) / Pages 561-564 / Folios 1a1 to 2b6

[edit]

<!TCC Tibetan character 3,182 undefined in unicode!>༔ སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མཉམ་གཉིས་རྩལ་འགྲན་འཆིང་གསུམ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ཕྱི་རབས་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ༔ མཉམ་གཉིས་རྩལ་འགྲན་དར་བའི་དུས༔ མཐོན་པོ་གཉའ་བ་བཅག་པ་དང༔ མཉམ་པ་བྲང་འོག་གཞུག་པའི་ཕྱིར༔ ངན་སེལ་གདམས་པ་མང་དུ་བསྒྱུར༔ ཁྱད་པར་འཆིང་གསུམ་གདམས་པ་ལ༔ ཅོག་བརྡུང་གདམས་པ་དགུ་དང་བཅས༔ བུམ་ཐང་དགེ་གནས་དེ་རུ་སྦས༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མདའ་རྩེད་བྱེད་དམ་རྟ་རྒྱུག་གམ༔ ཤྭ་རྒྱན་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་ཚེ༔ མདའ་དང་རྟ་དང་ཤྭ་དང་ནི༔ ཕ་རོལ་ལིངྒ་འདྲ་འབག་བྲི༔ རྟ་ལ་བྱེད་ན་རྟ་གཟུགས་བྲི༔ མདའ་ལ་ཕ་རོལ་མདའ་དཔོན་བྲི༔ རྐང་ལག་ཞགས་པས་བསྡམས་པ་ལ༔ དཔྲལ་བར་རུས་དང་སྙིང་གར་མིང༔ ཡན་ལག་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿབཞིས༔ མཐའ་སྐོར་ཆེ་གེ་ཞེས་བྱ་བའི༔ སྟོབས་དང་ལུས་རྩལ་ཆིངས་ཤིག་དང༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཞེས་པ་བྲི༔ དགུག་གཞུག་བྱ་ཞིང་དྲག་ཏུ་བསྟིམ༔ དེ་ནས་དྲང་སྲོང་ཐུན་སྔགས་གདབ༔ གཟའ་ཉི་མ་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་ཉི་མ་སུརྻ་ཨ་ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཟླ་བ་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་ཟླ་བ་ཙནྡྲ་ཀྵྱ་ཀྵྱ་ཧཱུྃ༔ དམག་དཔོན་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་དམག་དཔོན་པ་ཤ་ཏ་པ་ལི་བྲེཾ་ཧཱུྃ༔ ལྷག་པ་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་ལྷག་པ་ནི་ཤ་གྷ་ཛ་དྷ་ཧཱུྃ༔ ཕུར་བུ་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་ཕུར་བུ་ཤི་ཏྲི་ཏྲི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ པ་ཝ་སངས་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་པ་ཝཱ་ཁ་ཤ་ཧཱུྃ༔ སྤེན་པ་ཡོད་ན༔ ཨོཾ་སྤེན་པ་ཏྲི་ཤ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་ཤམ་བུར༔ ཆེ་གེ་མོའི་མདའ་དང་རྩལ་ཆིངས་ཤིག༔ ཆེ་གེ་མོའི་ཤྭ་གྲངས་ཆིངས་ཤིག༔ རྟའི་བང་ཆིངས་ཤིག༔ ཅེས་པ་གང་འདོད་བགྲང༔ དེའི་ཉིན་གྱི་གཟའ་གང་ཡོད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་བཏགས་ལ་བཟླས་ལ༔ ཐུན་ལ་བསྔགས་ཏེ་ལིངྒ་ལ་བྲབ༔ སྔགས་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་ཐེམས་པ་དང༔ ལིངྒ་ཡུགས་སའི་ཕང་ལོའི་མིག་ཏུ་བརྫང༔ དེ་ཕོ་རོག་དང་འུག་པའི་སྡེར་མོའི་བར་དུ་བཅུག་ལ་ཚོན་སྐུད་ཕྱིར་ལོག་དཀྲིས༔ རྟ་འཆིང་དགྲའི་འོག་ཏུ་སྦ༔ མདའ་འཆིང་འབེན་གྱི་འོག་ཏུ་སྦ༔ ཤྭ་འཆིང་ཤྭའི་འོག་ཏུ་སྦ༔ གཡམ་སའི་འོག་ཏུ་མནན་ནས་ཀྱང༔ དྲང་སྲོང་གཟའ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ༔ གཟའ་དར་རང་གི་མགོ་ལ་བཅིང༔ ཡུགས་ས་ནག་མོའི་རྐང་རྗེས་ས༔ ལྷང་མ་ལྷང་ཚེར་ཕྱེ་མ་རྣམས༔ ཚོམ་བུ་ཁོ་ཡིས་མ་ཚོར་བར༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་གདབ་པར་བྱ༔ དེས་ནི་ཁོ་ཡི་ཕོ་ལྷ་འདྲོགས༔ གང་ཞིག་དེ་ཡི་རྩལ་དང་ནི༔ ཉིན་རེའི་བསོད་ནམས་ངེས་པར་འཆིང༔ བྱ་བ་ཟིན་ནས་མནན་པ་འདོན༔ ལིངྒ་མེ་འམ་ཆུ་ལ་གཤེགས༔ རྫས་རྣམས་དབེན་པར་སྦ་བར་བྱ༔ འཆིང་གསུམ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་འདི༔ ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཀྱང་སྡིག་ཆེ་འོ༔ རེ་རེ་ཙམ་ལས་མ་སྤེལ་ཅིག༔ རང་གི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཆོངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་བུམ་ཐང་དགེ་གནས་ནས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །བྱའི་སྔགས་འཆང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཞུས་ཤིང་ཕྱག་ལེན་མ་ཟབ་ངེས་ཡིན་གསུངས་པ་འདུག་གོ །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).