Terdzo-ZHI-055Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-ZHI-055.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལོ་གླུད་གཏོང་ཐབས་འགོང་པོ་གྲུ་འདེད་

lo glud gtong thabs 'gong po gru 'ded

by  རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Rigdzin Tukyi Dorje)
revealed by  རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Rigdzin Tukyi Dorje)
in cycle  དགོངས་གཏེར་འཕགས་མཆོག་སེང་གེ་སྒྲ་ (Dgongs gter 'phags mchog seng ge sgra)
parent cycle  ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་ (Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter)
Volume 51 (ཞི) / Pages 693-694 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

ལོ་གླུད་གཏོང་ཐབས་འགོང་པོ་གྲུ་འདེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་ར་བེ། འགོང་པོ་གྲུ་འདེད་ནི། གནམ་ས་བར་གྱི་འགོང་པོའི་གཟུགས་འོག་གི་འདོན་ཚིག་ལྟར་གྲུ་ནང་བཅས་ལ། འདོད་ཡོན་བསྔོ་ཚིག་གཞུང་ལྟར་གཏོང་སྟེ། རང་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་མདོས་གླུད་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད། །དེ་ནང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་གླུད་གཏོར་རྫས། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་རབ་ལྡན་ཞིང་། །མགྲོན་རྣམས་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་འདོད་ཟད་མེད་གྱུར། །ཀྱེ། གནམ་ས་བར་སྣང་རྒྱུ་བ་ཡི། །འགོང་པོའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་སོ་འཚལ། །དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་བཀའ་ཉོན་ལ། །ཡས་གླུད་རང་གཟུགས་འདི་ལ་ཁུག །དོན་དམ་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པ་ལ། །སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་ལས། །ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་སྲིད། །ལྷ་འདྲེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ལས། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་འཁོར་བཅས་བྱུང་། །རྒྱུ་ནི་དུག་གསུམ་མ་རིག་པ། །རྐྱེན་ནི་མི་དགེ་བ་ལས་གྲུབ། །གནམ་གྱི་འགོང་པོ་བྱ་ཡི་མགོ །བར་སྣང་འགོང་པོ་བྱི་བའི་མགོ །ས་གཞིའི་འགོང་པོ་ཕག་གི་མགོ །ཀུན་ཀྱང་མི་ལུས་རལ་གུ་གྱོན། །ལག་ན་བ་དན་རེ་རེ་འཕྱར། །རང་གཟུགས་གླུད་དང་གཏོར་མ་དང་། །མར་མེ་ནམ་མཁའ་དར་ཚོན་རིགས། །ཤེལ་ཚིགས་ཁྲི་དཀར་སྟོང་ནག་སོགས། །དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག །བསླུ་མེད་བདེན་པའི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཇི་བཞིན་ཐོབ། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ཚིམས་གྱུར་ནས། །གནོད་པའི་སེམས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །དུས་ཀྱི་ཆར་པ་མ་བཀག་ཅིག །ལོ་ཏོག་འབྲུ་ལ་མ་གནོད་ཅིག །མི་ཕྱུགས་གང་ལའང་མ་འཚེ་བར། །ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་རུ་མ་འདུག་སོང་། །གྲུ་ཆེན་འདི་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །ཆུ་བོ་འདི་ལ་ལམ་ཚོལ་ལ། །རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་རུ་འགྲོ་བར་གྱིས། །ཕྱི་མིག་བལྟ་བར་མ་བྱེད་པར། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག །དྲགས་སྔགས་བརྗོད་ནས་ཆུ་གཞུང་དུ་གཏོང་ངོ་། །རིག་སྔགས་འཆང་བ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་ལོ་ཏོག་ལ་ཕན་ཕྱིར་སེང་གེ་སྒྲའི་ཆར་ཆོག་གི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །ཤུ་བྷཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).