Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor

Parent cycle(s)

  8 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་སྒོམ་ཁོག་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་
  Front left margin las byang
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 15, Pages 215-237
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon གཏེར་སྟོན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་བདག་གིས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དུ་མ་དང་བཅས་གནས་རྡོ་རྗེ་ཅོང་ཕུག་གི་བྲག་བཤིགས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ ལས་བྱང་གི་ཁོག་སྙིང་ཐུགས་ཀློང་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད་ཐབས་
  Front left margin lhan thabs
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 16, Pages 239-244
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ་
  རོལ་རྡོར་སེང་གདོང་སྨན་མཆོད་
  Front left margin gter mdzod rol rdor seng gdong sman mchod
  Location Volume 33, Text 17, Pages 245
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ བཟའ་བཏུང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རིམ་པ་
  Front left margin tshogs 'khor
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 18, Pages 247-253
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པ་ལགས
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་ཆོ་ག་ནར་མའི་དུས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྐོང་གསོལ་
  Front left margin skong gso
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 19, Pages 255-256
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon བན་ཆུང་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་མཐའ་ཡས་རྩལ་ཆེན་པོས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་གནས་རྡོ་རྗེ་ཅོང་ཕུག །རྟགས་ནི་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་འཇའ་འོད་ཁ་དོག་ལྔ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་སོགས་རྫུན་ཟོབ་མེད་ངེས་པ་བྱུང་ངོ་། །བན་ཆུང་ཟེར་བ་དང་ཆེན་པོས་ཟེར་བའི་ཚིག་དོན་བདག་རིགས་རུས་དངོས་ཆུང་ཆུང་ལ་མིང་ཆེན་པོས་ཟེར་བའི་བརྡའོ། །ཞེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས། འདི་ཆུག་ཆུག་ལགས།།
  མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་གི་སྲུང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་
  Front left margin rgyun khyer
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 20, Pages 257-258
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་རྗེས་གནང་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་ལག་གཏོད་
  Front left margin rjes gnang
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong
  Location Volume 33, Text 21, Pages 259-268
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་གསང་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས། ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་ཡང་ཁྲོད་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རྒུར་སྤྱོད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་སྐོང་བ་
  Front left margin 'khrugs skong
  Back left margin gter mdzod rol rdor seng gdong chos skor
  Location Volume 39, Text 44, Pages 755-761
  Cycle Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor
  Parent Cycle Gtum po dregs pa kun 'dul
  Authored by Rol pa'i rdo rje
  Revealed by Rol pa'i rdo rje
  Colophon མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་སྐོང་བ་འདི་དང་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ནི། དངོས་ངན་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་ཅོང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་མུག་མཚོན་གསུམ་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་བདེན་པས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཡང་ཡེ། ཡང་ཡེ། ཡང་ཡེ། ཕ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་ཕུག་མ་ལོག་ན། །ཕ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་མ་བརྗེད་ན། །རང་གང་འདོད་ཆོས་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར། །དེ་ཨེ་བདེན་ཨ་བུ་ང་ལ་གཟིགས། །ཉམས་མཚར་དུ་བྲིས་ལགས།།