Terdzo-SHA-009Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-SHA-009.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་

gsang thig snying po skor gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs snying po

by  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ་ (Gsang thig snying po'i skor gsum)
Volume 27 (ཤ) / Pages 121 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་དགའ་རབ་རྗེ། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་པྲ་བྷ་ཧསྟི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིགས་ཀུན་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །བདེ་མཆོག་གྲུབ་གཙོ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ །བར་ཆད་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་གཏེར་སྲུང་ཚོགས་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྐྱེད་པ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱད་དུ་གྱུར། །སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དར་གྱུར། །བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་འཁོར་ལོར་སད། །ཕྱོགས་བྲལ་བློ་འདས་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀརྨ་དམ་ཆོས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱི་ངོར་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་བཅོ་ལྔ་པར་གྲགས་པས་བྲིས།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).