Terdzo-SHA-036Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-SHA-036.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་

dpal yang dag thugs kyi snying po'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rab 'bar

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (Dpal yang dag thugs kyi snying po)
parent cycle  ཟབ་བདུན་མཆོག་ཟབ་ཡང་དག་ (Zab bdun mchog zab yang dag)
Volume 27 (ཤ) / Pages 885-886 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་བཞུགས་སོ། །ཀ་དག་གཏིང་གསལ་རང་བྱུང་གདོད་མའི་མགོན། །ལྷུན་གྲུབ་རང་སྣང་རིས་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རིག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་ལུག་རྒྱུད་བཛྲ་ཧེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་མཉྫུ་ཤྲཱི། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རོ་ལངས་བདེ་བའི་ཞབས། །ཡོ་གའི་མཛོད་འཛིན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་བལ་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡང་དག་མཆོག་གྲུབ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །མཁའ་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །བདེ་ཆེན་ས་བརྙེས་མུ་རུམ་བཙན་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། ཁྲི་སྲོང་ཡང་སྲིད་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དངོས་དཔལ་ཆེན་པོ། །དབྱིངས་དགུའི་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཕྲ་མེན་ཌཱ་ཀི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་ཤོག །ཟབ་མོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་བརྟན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ཐབས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་བཞི་རིམ་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་ཤོག །ངོ་བོ་རང་བཞིན་གཞི་དོན་གཏན་ལ་ཕེབས། །རྣམ་གྲོལ་ཐབས་དང་སྐད་ཅིག་ལམ་མཆོག་འབྱོངས། །བདེ་ཆེན་རྩལ་གྱིས་ས་རྣམས་མྱུར་བགྲོད་དེ། །མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་འགྲུབ་ཤོག །ཚོགས་བརྒྱད་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ། །འབྲུ་བརྒྱད་དགོངས་པས་ཆོས་ཀུན་དབང་དུ་གྱུར། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་བརྒྱད་འུབ་ཆུབ་རྫོགས་པ་ཡི། །རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གདིང་ཐོབ་ཤོག །ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་ཐིག་ལེ་མཆོག །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཀུན་འདུས་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པའི་དཔལ། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་བྲང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ལྕགས་ཕུར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བགྱིད་སྐབས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).