Rdzas srung


1 Text(s) in this Cycle[edit]

རྫས་སྲུང་གཏེར་གཞུང་
Front left margin rdzas srung
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs rdor seng
Location Volume 44, Text 37, Pages 419-441
Cycle Rdzas srung
Authored by rtsa brgyad pa seng+ge rgyal mtshan
Colophon རྩ་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་སེངྒེའི་གསུང་རྩ་བརྒྱད་པ་སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པའོ།