Ye shes mgon po phyag bzhi pa

Parent cycle(s)

    4 Text(s) in this Cycle[edit]

    ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་ནག་པོ་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་པདྨས་བསྡུས་པ་
    Front left margin gsang khrid
    Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
    Location Volume 37, Text 9, Pages 179-184
    Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
    Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
    Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
    Colophon པདྨ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཡང་ཐེམ་དུ་བཞག་པའོ༔
    མགོན་པོ་གོང་གནོན་ཡེ་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཐིགས་
    Front left margin sgrub thabs
    Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
    Location Volume 37, Text 10, Pages 185-187
    Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
    Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
    Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
    Colophon ཞེས་དད་ལྡན་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣམ་གྲོལ་ལོ།།
    དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མདོས་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་
    Front left margin mdos chog
    Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
    Location Volume 37, Text 15, Pages 493-539
    Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
    Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
    Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
    Colophon དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མདོས་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རང་གཞན་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ཤེས་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ངེས་པར་བརྗོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ་ལོ།། །།
    ཉང་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
    Front left margin phyag bzhi
    Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
    Location Volume 61, Text 42, Pages 499-517
    Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
    Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
    Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
    Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
    Colophon ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ