Ye shes mgon po phyag bzhi pa

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་ནག་པོ་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་པདྨས་བསྡུས་པ་
  Front left margin gsang khrid
  Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
  Location Volume 37, Text 9, Pages 179-184
  Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
  Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon པདྨ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཡང་ཐེམ་དུ་བཞག་པའོ༔
  མགོན་པོ་གོང་གནོན་ཡེ་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཐིགས་
  Front left margin sgrub thabs
  Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
  Location Volume 37, Text 10, Pages 185-187
  Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཞེས་དད་ལྡན་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣམ་གྲོལ་ལོ།།
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མདོས་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་
  Front left margin mdos chog
  Back left margin gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi
  Location Volume 37, Text 15, Pages 493-539
  Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མདོས་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རང་གཞན་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ཤེས་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ངེས་པར་བརྗོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ་ལོ།། །།
  ཉང་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin phyag bzhi
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 42, Pages 499-517
  Cycle Ye shes mgon po phyag bzhi pa
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ