Terdzo-TSA-009
Terdzo-TSA-009.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཏེར་སྲུང་མཐུ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་གསོལ་ཀ་

gter srung mthu chen sde bzhi'i gsol ka

revealed by  རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་ (Gya Zhangtrom Dorje Bar)
in cycle  གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲ་ (Gshin rje gshed phyag rgya zil gnon tshe bdag lcags 'dra)
Volume 17 (ཙ) / Pages 141-142 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

གཏེར་སྲུང་མཐུ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། །བྷྱོ། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །གནུབས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གིས། །དམ་ལ་གནས་པའི་དད་ཤུགས་འཆང་། །གསང་བ་སྙིང་འཛིན་གཏེར་བདག་རྣམས། །བསྒྲུབ་པའི་སྡོངས་གྲོགས་བགྱིད་པ་དང་། །རང་ཉིད་མཆོད་པ་བཞེས་སླད་དུ། །གནས་འདིར་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཛཿ གཏོར་མ་སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ། བྷྱོ། འགྱུར་བ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །ཆོས་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས། །ལོངས་སྐུ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་བྱུང་། །ལོངས་སྐུ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ལས། །སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་བྱུང་། །སྟོན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །བྷྱོ། གཡུང་ཕུའི་རྩེ་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཆིབས་སུ་རྟ་དཀར་ཕྲུམ་དམར་འཆིབ། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་སློག་པ་གསོལ། །དབུ་ལ་དར་དཀར་འགྱིང་ཐོད་བཅིངས། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡོན། །ཕྱག་ན་དར་དཀར་མདུང་རིང་བསྣམས། །རྒྱུ་འཐུམས་སྙིང་གཟེར་དགྲ་ལ་ཡ། །དགྲ་བོའི་ཡུལ་དུ་དམག་སྣ་དྲོངས། །བྷྱོ། ཡེར་པའི་རྫོང་བཙན་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཆིབས་སུ་རྟ་དམར་གདོང་གསུམ་འཆིབ། །སྐུ་ལ་དར་དམར་བེར་ཆེན་གསོལ། །དབུ་ལ་དར་དམར་འགྱིང་ཐོད་བཅིངས། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡོན། །དར་དམར་རུ་མཚོན་གནམ་དུ་ཕྱར། །བཙན་གྱི་ཞགས་པ་ཀླད་ལ་བསྐོར། །དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་བཙན་ཞགས་ཐོབ། །གྲི་ཐབས་ཕོ་གཟེར་དགྲ་ལ་ཕོབ། །བྷྱོ། ལྷ་སའི་བདུད་བཙན་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཆིབས་སུ་བྲ་ནག་རྟིང་དཀར་འཆིབ། །སྐུ་ལ་བེར་ནག་གསུམ་བརྩེགས་གསོལ། །དབུ་ལ་ཐོད་ནག་འདོམ་གསུམ་བཅིངས། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡོན། །ཕྱག་ན་དར་ནག་རུ་མཚོན་ཕྱར། །བདུད་ཞགས་ནག་པོ་མདའ་ལྟར་འཕེན། །འཐིབས་ནད་ནག་པོ་དགྲ་ལ་ཡ། །བྷྱོ། ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་གཅིག་མ། །ཆིབས་སུ་རུས་སྦལ་དཀར་ཁྲ་འཆིབ། །སྐུ་ལ་སྡིག་པའི་གཡང་གཞི་གསོལ། །དབུ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན། །སྲམ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གནམ་དུ་ཕྱར། །སྦྲུལ་ཞགས་ནག་པོ་ཀླད་ལ་བསྐོར། །ཀླུ་ནད་མཛེ་ཤུ་དགྲ་ལ་ཡ། །ཞེས་བསྐུལ་ལོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).