Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa

Parent cycle(s)

  3 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig phur pa
  Location Volume 32, Text 39, Pages 601-609
  Cycle Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་བྲིས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་
  Front left margin tshogs mchod
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig phur pa
  Location Volume 32, Text 40, Pages 611-616
  Cycle Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ངོར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་ཐིག་ལེ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig phur pa
  Location Volume 32, Text 41, Pages 617-630
  Cycle Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྤྲས་པ་རྡོར་སློབ་ཀརྨ་རཏྣས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་ལས་འཕྲོ་དགེ་བ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གནས་ཉིད་དང་འདབས་འབྱོར་བའི་བསམ་གཏན་ཁང་བུར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།