Terdzo-MI-019

From Rinchen Terdzö

གནམ་ཆོས་མནལ་ལམ་དག་སྣང་གདམས་སྐོར་

gnam chos mnal lam dag snang gdams skor

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 46 (མི) / Pages 275-276 / Folios 1a1 to 1b6

[edit]

བདག་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་མནལ་ལམ་དག་སྣང་གི་གདམས་ངག་སྐོར་འགའ་སྣང་། ཡང་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནུབ་བདག་པོ་ཊ་ལ་ཡིན་སྙམ་པ་ཞིག་ཏུ་ཡུད་ཙམ་སླེབ༔ དེ་ནས་ཚུར་འོང་རན་ལམ་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐེ་ལ་མེ་ལོང་བཏགས་པ་ལག་ན་དྲིལ་བུ་བཟུང་བ་གཅིག་འདུག༔ དེས་རི་ཐང་མཚམས་ནས་རྡེའུ་དཀར་ནག་གཉིས་བླངས་ནས་ཟངས་ལེབ་ངོས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་གདམས་པ་ཡིན་ཟེར་གནང་བྱུང༔ དེའི་གདམས་པ་དངོས་ནི༔ སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་པར་བྱས་ལ༔ ཆུ་རྒྱུན་འབབ་ཀྱི་ནང་ནས་རྡེའུ་དཀར་ནག་གཉིས་བླངས་ནས་ཟངས་ལ་བརྡར་ནས་སྔགས་འདིས་སྔགས་སོ༔ ཨོཾ་ཕུ་རུ་ཕུ་རུ་ཙཀྵུ་ཕུ་ནར་སེར་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཏབ་ནས་མིག་གཡས་ཚ་ན་དཀར་པོ་གཡོན་ཚ་ན་ནག་པོ་སྦྱར་བས་ངེས་པར་ཕན་ནོ༔ ཡང་རས་གཟན་གྱི་གྲ་ལ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་སྤུ་ལྷན་ནས་གནང༔ གདམས་པ་ནི༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་པར་བྱས་ནས༔ བྱ་རྒོད་ཀྱི་སྤུ་ལ་སྔགས་འདི་བཏབ་བོ༔ ཨོཾ་ཁ་ཏྲ་ནག་པོ་ཐུམ་རི་ལི་ལི་ཁྲག་ཆོད་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཏབ་ནས་གོས་ཀྱི་སྣེ་ལ་སྦྱར་ནས་གོས་དེ་ནམ་མཁའ་སྤུ་དེ་ཉི་མ་རྨ་ཆུ་མིག་ཏུ་བསམ་ལ་གླན་ནོ༔ དེས་ཁྲག་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ༔ ཡང་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡི་གེ་བྲིས་པ་གཅིག་གནང༔ གདམས་པ་ནི༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་པར་བྱས་ནས༔ རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་བསྲངས་ཏེ་རང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པར་བསམ༔ རང་གི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉིས་གཡས་གཡོན་དུ་འཁོར་བར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙ་དུན་ཙིར་ཤོ་མུ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་ཤིང་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མ་བྲིས་པས་ཐོག་གི་འཇིགས་པས་ཚུགས་པར་མི་འགྱུར་རོ༔ ཡང་སྲུང་སྐུད་ནག་པོ་མདུད་པ་དགུ་བརྒྱབ་པ་གཅིག་གནང༔ གདམས་པ་ནི༔ སྲུང་སྐུད་ནག་པོ་གཅིག་ལ་མདུད་པ་དགུ་བརྒྱབས་ནས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ནག་པོ་དགུ་རུ་བསྐྱེད་ལ༔ ཨོཾ་རཀྴ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་རཱ་ཙ་ཙིཏྟ་རྦད༔ ཅེས་སྔགས་ནས་སྲིན་མཛུབ་གཡོན་པ་ལ་བཏགས་ན་སྨྱོ་འབོག་ལ་ཕན་ངེས་སོ༔ ཡང་རྡེའུ་ནག་པོ་སྔགས་བྲིས་པ་གཅིག་གནང༔ གདམས་པ་ནི༔ ཆུ་རྒྱུན་འབབ་ཀྱི་ནང་ནས་རྡེའུ་ནག་པོ་གཅིག་བླངས་ལ་མང་དུ་སྔགས་ནས་འགྲོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཕངས་པས་དགྲ་ཡི་གནོད་པ་ཟློག་གོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་དེ་བ་ཚང་ལུས་དགྲ་རྐུན་ཇག་གསུམ་ཆིངས་ཤིག༔ ཡང་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ངུ་གཅིག་གནང༔ གདམས་པ་ནི༔ སྔགས་འདི་ཚེག་མེད་དབུ་ཅན་བྲིས་ནས་མགུལ་དུ་གདག་གོ༔ ཨོཾ་ཚ་སོད་ཏ་བྲབ་ཤ་ར་ར་ཤྑྞི་རྦད༔ སྨྱོ་འདྲེ་སྨྱོ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དེས་ལན་བདུན་སྔགས་ནས་གདགས་ན་དུད་འགྲོའི་མགོ་སྨྱོན་ཞི་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་རྣམས་གདམས་པ་ཡིན༔ ང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ཡིན་གསུངས་སོ༔

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).