'jam dpal snying thig

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod rdzogs chen 'jam dpal snying tig
  Location Volume 59, Text 14, Pages 447-472
  Cycle 'jam dpal snying thig
  Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
  Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཤོག་ལས། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་གཟིམས་ཆུང་འཆི་མེད་པདྨོ་བཀོད་པར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
  འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ་
  Front left margin rgyud 'grel
  Back left margin gter mdzod rdzogs chen 'jam dpal snying tig
  Location Volume 59, Text 15, Pages 473-482
  Cycle 'jam dpal snying thig
  Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
  Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡས་དྲིས་ཤིང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐུལ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འདི་ཉིད་སློབ་དཔོན་མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བ་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལས། རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཤོག་སེར་ཡང་རྩོལ་མེད་དུ་འབེབས་གྲུབ་པའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་ན། འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆ་ལག་ཏུ་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སརྦདཱམངྒལམཤྲཱིཡོབྷབཏུ།། །།