Lung lugs thugs kyi phur gcig

1 Text(s) in this Cycle[edit]

ལུང་ལུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod lung luD thugs phur mchog gling
Location Volume 55, Text 27, Pages 641-660
Cycle Lung lugs thugs kyi phur gcig
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: འདི་ནི་རྩ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་གཉན་ལ་གལ་ཆེ་འོ༔ གུ་རུ་པདྨས་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་བཀོད་པ་འོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔