Terdzo-GA-013Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-GA-013.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་གྲོལ་

rdor sems thugs kyi sgrub pa'i rmi lam gyi khrid yig zin bris su spel ba nying 'khrul rang grol

by  སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (Minling Lochen Dharmaśrī)
revealed by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
in cycle  དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Volume 3 (ག) / Pages 283-300 / Folios 1a1 to 9b5

Tibetan Text

༄༅། །རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་སྭསྟི། རང་རི༵ག་ཀློང་དུ་གཟུང་འཛི༵ན་ཡོངས་གྲོལ་བས། །འགྱུར༵་མེད༵་རླུང་སེམས་འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་ལྷར། །སྟོན་མཛད་བླ་མ་རྡོ༵་རྗེ༵་སེམས་དཔའ་ལ། །བཏུད་ནས་རྨི་ལམ་འཛིན་སྦྱོང་མན་ངག་འགྲོལ། །འདིར་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གི་ཁྲིད་ཆུང་ལས། རྨི་ལམ་གྱི་མན་ངག་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་སྦྱོར་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོར་སྦྱོར་བ་ནི། དང་པོ་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཞེས་པས། ཐོག་མར་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་འདི་ཡང་ཡང་རྙེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་དང་། ད་རེས་རྙེད་ཀྱང་ངེས་པར་འཆི་ཞིང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་པར་བསམ་པའི་མི་རྟག་པའི་དྲན་ཤེས་དང་། འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཡོ་ལང་དུ་ཤེས་པས་ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ཀྱི་བློ་དྲག་ཏུ་བསམ་པའི་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས་ཡིད་བསྐུལ་ནས། གནས་ཁང་དག་པའི་ཞིང་དུ་མོས་ཏེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གདན་ཁྲི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པ་ལ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་མོས་ལ། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་སྐྱབས་ཞུ་ན་ཅི་མཛད་བླ་མ་དམ་པ་མཁྱེན་སྙམ་པས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མར་ཤེས་པས་ཚུགས་ཐབས་མེད་པའི་སྙིང་རྗེས་ཡིད་དྲངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཟབ་མོའི་ལམ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་སྙམ་པས་སེམས་བསྐྱེད། རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒོམས་ལ། བ་སྤུ་ལྡང་ཞིང་མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་ཟིན་པའམ་འབྱོངས་པར་སྐབས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ནས། མཐར་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་བ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསལ་སྟོང་དུ་ལྷག་གིས་ཤར་བར་བསམས་ལ། རྩ་བྲལ་གྱི་ཤེས་པ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་འཆར་སྒ་ོམ་འགགས་པའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རང་ངོ་ལ་སལ་ལེ་རྗེན་ནེ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། རྨི་ལམ་བཟུང་བ་དང་། སྦྱང་བ་དང་། གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་གསུམ། དང་པོ་རྨི་ལམ་བཟུང་བ་ལ། ཉིན་པར་དྲན་པ་ཡེངས་མེད་ཀྱིས་བཟུང་བ་དང་། མཚན་མོ་མན་ངག་བཙན་ཐབས་ཀྱི་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བག་ཆགས་དབང་ལས་མེད་བཞིན་དུ༔ སྣང་བའི་ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་ལ༔ དེར་འཛིན་དགག་སྒྲུབ་འཆར་སྒོ་ཀུན༔ རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ཡེངས་མེད་དུ༔ དྲན་འདུན་དྲག་པོས་རྟག་ཏུ་བཟུང༔ ཞེས་པས་དབེན་པར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོ་བསྐྱེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ཨ་ཙ་མ་སྙམ་དུ་བཟོད་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་བསྐྱེད། སྔར་བཞིན་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འབྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་ལས། ད་ལྟའི་སྣང་བ་ཨ་འཐས་ཅན་འདི་བདེན་མེད་དུ་བུན་ལོང་གིས་སོང་བའི་འཆར་སྒོ་མ་འགགས་པའི་རྩལ་ལ་རང་སོ་འཛུགས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཡུལ་བཟང་ངན་དང་། དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་འཆར་སྒོ་ཀུན་སེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་དབང་ལས་སྣང་ཞིང་མྱོང་བ་མ་གཏོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད། འདི་རྣམས་སྣང་ནི་སྣང་། བདེན་ནི་མི་བདེན་སྙམ་དུ་སྤྱིར་བདེན་མེད་དང་། སྒོས་སུ་རྨི་ལམ་དུ་ཤེས་པའི་རྩིས་བཟུང་སྟེ་ང་གཉིད་དུ་སོང་འདུག །སྣང་བ་འདི་རྨི་ལམ་ཡིན། སྒྱུ་མ་ཡིན། ངེས་པར་དུ་གཉིད་དུ་སོང་འདུག་སྙམ་པའི་དྲན་འདུན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །རྗེས་ཤེས་འགྲོ་འཆག །ཉལ་བ། འདུག་པ། ཟ་བ། གཏམ་སྨྲ་བ་སོགས་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། འཆི་བ་ཡིན། ཅིས་ཀྱང་དགོས་པ་མེད་སྙམ་པ་དང་། བླ་མའི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་མོས་གུས་དུང་དུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་ང་གཉིད་དུ་སོང་འདུག །འགྲོ་འཆག་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་དུ་འདུག་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་ཏུ་བཏང་། དེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་དྲན་འདུན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཏང་པས། སྣང་བ་བདེན་མེད་བཀྲག་མེད་དུ་ཆམ་གྱིས་སོང་བ་དང་། དེ་ཡང་གཏད་ཡལ་དུ་བསྐྱངས་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་བཞག །དེ་ནས་རང་གཞན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་གཏད་དེ། འདི་ཐམས་ཅད་སྣང་ནི་སྣང་། བདེན་ནི་མི་བདེན་སྙམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་གཉིད་དུ་སོང་འདུག །སྣང་བ་འདི་ཀུན་རྨི་ལམ་རང་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་དུ་དྲན་འདུན་དྲག་པོས་ཡེངས་མེད་དུ་བསྐྱང་ངོ་། །གཉིས་པ་མཚན་མོ་མན་ངག་བཙན་ཐབས་ཀྱི་གདམས་པ་ནི། ཉལ་དུས་རྨི་ལམ་བཟུང་སེམས་ཀྱིས༔ སྤྱོད་ལམ་དལ་བརྟེན་སེམས་ཀྱི་གནད༔ སྙིང་ནང་ཨ་དཀར་དྲི་མ་མེད༔ སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་འོད་ཞུ་ཨ་ལ་བསྟིམ༔ དྲི་མེད་མཁའ་ལ་ཟླ་ཤར་འདྲའི༔ གསལ་སྣང་མ་བྲལ་ངང་ལ་ཉལ༔ རྨི་ལམ་མང་ཞིང་གསལ་ལ་ཟིན༔ ཞེས་པས། སྲོད་ལ་ཉལ་ཁར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས། དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་མང་པོ་རྨི་བར། གསལ་པོ་རྨི་བར། བཟང་པོ་རྨི་བར། རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སམ། རྨི་ལམ་ཟིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ། སྤྱོད་ལམ་དལ་བས་རྩ་རླུང་མ་འཁྲུགས་པར་བྱ་ཞིང་། ལུས་གནད་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཙོག་པུ། མགོ་བྱང་དུ་བསྟན་སྔས་མཐོ་བར་བྱས་ལ་གཞོགས་གཡས་ཕབ་པའི་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་གསུམ་གང་རུང་གིས་ཉལ་ལ། དམིགས་པའི་གནད། རང་ལུས་ལྷ་སྐུ་གསལ་སྟོང་དུ་ཤར་བའི་སྙིང་ནང་དུ་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ལ་སལ་ལེ་མཉམ་པར་བཞག །བླ་མའི་མོས་གུས་དང་རྨི་ལམ་གྱི་དྲན་འདུན་བྱ། ཨ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་འཇའ་ཟེར་ལྟ་བུ་འཕྲོས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པའི་དྲན་འདུན་བྱ། དེས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་གང་ལྟར་སྣང་བའི་སྣང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་མེར་ཁྱོམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ། རྨི་ལམ་གྱི་དྲན་འདུན་བྱ། དེ་ཚུར་འུབ་ཀྱིས་འདུས་པ་སྙིང་གའི་ཨ་ལ་བསྟིམ། དྲན་འདུན་བྱ། ཨ་ཡིག་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལ་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟར་སལ་ལེ་སྣང་བ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ། དྲན་འདུན་བྱ། དེ་ཀའི་ངང་ནས་ཨ་ཡིག་གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་གཉིད་ལོག་པས་རྨི་ལམ་མང་ལ་གསལ་བར་རྨི་ཞིང་། འདི་རྨི་ལམ་ཡིན་འདུག་སྙམ་དུ་ཟིན་པར་འགྱུར། དེ་ལ་གཉིས་ལས། འཇམ་ཟིན་ནི། རྨི་ལམ་དུ་འདུག་སྙམ་པ་དང་གཉིད་ཐུམ་འཕྲས་མང་པོ་འབྱུང་། རྩུབ་ཟིན་ནི། གཡང་ལ་ཤོར་བའམ་ཁྱིས་དེད་པ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྐྲག་ཡ་ང་བ་ཞིག་རྨིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་རྨི་ལམ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་སྲོད་ལ་མ་ཟིན་ན། གཉིད་སད་པ་དང་། ངས་སྲོད་ལ་རྨི་ལམ་འདི་འདྲ་བྱུང་འདུག་སྟེ་མ་ཟིན་པར་འདུག་སྙམ་དུ་ཕྱི་བལྟ་བྱ་ཞིང་སྒྱུ་མར་བསྒོམ། ད་ཅིས་ཀྱང་ཟིན་པར་བྱ་སྙམ་དུ་དྲན་འདུན་བཏང་ལ་སྔར་གྱི་དམིགས་པ་བསྒོམས་ཏེ་གཉིད་པས། དེས་ཀྱང་མ་ཟིན་ན་དུས་ཀྱི་གནད། ཐོ་རངས། ནམ་ལངས། ཉི་ཤར་གྱི་དུས་གསུམ་ཡིན་པས། ནམ་སྨད་གཉིད་ཀྱི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་གཉིད་སངས་ཏེ། ལུས་གནད་བཅས་སྔར་གྱི་དམིགས་པ་དེ་ཀ་ལ་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བསྒོམ། དུས་གནད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་དུས་ལ་སླེབས་པ་དང་ལུས་གནད་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཞིག་བཅས་ཏེ། དམིགས་པ་སྔར་གྱི་དེ་ཀ་བསྒོམས་མཐར་གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དེར་རྟོག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་གཉིད་ལོག །མདོར་ན་ཉིན་དུས་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་རྨི་ལམ་གྱི་དྲན་འདུན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡེངས་མེད་དུ་བསྐྱངས་པའི་ནུས་པས། མཚན་མོ་གཉིད་དུ་འགྲོ་ཁར། སད་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་རགས་པ་འདི་ནུབ། གཉིད་འཐུག་པོ་རང་དུ་མ་སོང་བའི་བར་དེར། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བའི་བར་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཅེས་བྱ་བ། རྣ་བར་སྒྲ་རོང་པའམ། ལུས་སྦྲིད་པ་སྙམ་པ་དང་། ཐིབ་ཐིབ་ནོན་པའམ། དབུགས་ཐུམ་འཕྲས་དང་། སྨིན་མཚམས་སུ་སྦྲིད་སྦྲིད་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཀྱི་རྗེས་དེ་མ་ཐག་པར། མིའམ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་རྟོག་པ་གསལ་པོ་མིན་པའི་རིབ་རིབ་པ་ཙམ་དུ་འབྱུང་སྟེ། དེ་རྨི་ལམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ཀ་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ན་ཁབ་མིག་ཏུ་སྐུད་པ་ཚུད་པ་ལྟར་རྨི་ལམ་མུ་འབྱོར་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་དུས་སུ་མིག་མི་འབྱེད་པར་འོག་རླུང་བསྐུམས་ནས་གང་ཟིན་དེ་ལ་གཏད་དེ་སྦྱོང་བའི་འདུན་པ་བྱས་པས་སད་འབྱམས་སུ་མི་འགྲོ་ཞིང་། གང་ཟག་རབ་ལ་དེ་ཀས་འབྱོངས་པའང་སྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བཟུང་ཀྱང་མ་ཟིན་ན་འབྱམས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བཞི་སྟེ། རྨི་ལམ་རྨི་རུ་མ་འདོད་ན་སྟོང་འབྱམས། མང་པོ་རྨི་ཡང་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་མ་ཤེས་ན་རྡུགས་འབྱམས། རྨི་ལམ་ཟིན་མ་ཐག་གཉིད་སད་ན་སད་འབྱམས། རྨི་ལམ་ཟིན་མ་ཐག་ཐ་མལ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་ཤོར་ནས་འཁྲུལ་འགྲོ་ན་དྲེད་འབྱམས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་འདྲ་ལང་ཤོར་གྱིས་ཡང་ཡང་འབྱུང་ན་འབྱམས་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ཀྱང་དགོས་པ་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤེལ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྦྱང་བ། སྒྱུ་མར་སྦྱང་བ། སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཟིན་པར་གྱུར་པ་ན༔ སྣང་བ་འདི་ཀུན་རྨི་ལམ་སྟེ༔ གར་ཡང་བསྒྱུར་རུང་བསམ་བྱས་ལ༔ གཅིག་ལས་མང་པོར་སྤེལ་བ་དང༔ མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང༔ ཞི་ཁྲོ་སོ་སོར་བསྒྱུར་བ་དང༔ ཞེས་པས་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་སྦྱང་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་གཉེན་པོར་སྤེལ་བསྒྱུར་ལ་སྦྱང་དགོས་ཏེ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ལ། རྨི་ལམ་འབྱོངས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་རྗེས། ཉིན་པར་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་ལ་རྨི་ལམ་གྱི་འདུན་པས་ཨ་འཐས་བཤིག་སྟེ་ང་གཉིད་དུ་སོང་འདུག །སྣང་བ་འདི་ཀུན་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བར་འདུག །རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་སྙམ་དུ་བསམས་ན། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྲ་རགས་ལ་ཕར་ཐལ་ཚུར་ཐལ་དུ་སྦྱང་བ་དང་། གཅིག་ལསམང་པོར་སྤེལ་ཞིང་། མང་པོ་གཅིག་ཏུ་རིམ་གྱིས་བསྡུ་བ་དང་། ཀ་བུམ་སོགས་སྲོག་ཆགས་མི་དང་དུད་འགྲོར་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྲོག་ཆགས་ཀ་བུམ་སོགས་གང་འདོད་དུ་བསྒྱུར་བ། ཞི་བ་ཁྲོ་བོར་དང་། ཁྲོ་བོ་ཞི་བར་བསྒྱུར་བ་སོགས་བློས་གང་འདོད་དུ་སྤེལ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །མཚན་དུས་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་དང་སྔར་གྱི་འདུན་པ་དང་དམིགས་པས་ཇི་ཙམ་འདོད་པ་སྤེལ་ཞིང་གང་ལྟར་འདོད་པར་བསྒྱུར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྒྱུ་མར་སྦྱང་བ་ནི། རྨི་ལམ་དུ་མེ་ཆུ་དང་གཡང་ས་སོགས་རྨིས་ནས། དེ་ལ་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་པས་སྦྱོང་བའི་གེགས་བྱེད་ན། གང་ཡ་ང་བ་ལ་ཐོག་བརྫིས་བྱ་སྟེ། ང་གཉིད་དུ་སོང་འདུག །ངའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་ནི་མལ་ན་ཡོད། ལུས་འདི་ནི་རྨི་ལམ་བག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་སུ་འདུག །སྣང་བ་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བར་འདུག །རྨི་ལམ་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། རྨི་ལམ་གྱི་མེས་འཚིག་པ་དང་ཆུས་ཁྱེར་བ་མེད་སྙམ་དུ་མེ་ཆེན་པོ་དང་ཆུ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ཐོག་བརྫིས་ཀྱིས་མཆོངས་ལ། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་དྲན་འདུན་དྲག་པོ་གཏོང་། དེ་ཡང་རྨི་ལམ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན། རང་གི་སེམས་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་འཇིགས་སྐྲག་གང་སྐྱེས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་དང་། རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱང་བ་ནི། དག་དང་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ༔ འགྲོ་དང་ཆོས་ཞུ་གནས་ལུགས་བལྟ༔ དེ་ལྟར་ཡིད་བྱེད་མཚན་དུས་སྦྱར༔ གང་གཏད་འདུན་པ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཞེས་པས། ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱང་བ་ཞེས་ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྷ་དང་མིའི་གནས་སོགས་བདེ་འགྲོ་དང་། དམྱལ་བའི་གནས་སོགས་གང་བལྟ་འདོད་པ་དང་། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སོགས་དང་། ཡང་རང་གི་བླ་མ་གང་བཞུགས་དེར་ཞལ་མཇལ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང་། དག་མ་དག་གི་ཞིང་དང་གང་ཟག་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟར་འདུག་བལྟ་འདོད་པས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ནས། ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། ཉིན་དུས་ཞིང་ཁམས་གང་དང་གང་བལྟ་ཞིང་ཆོས་ཉན་པ་སོགས་གང་འདོད་པ་དེ་དང་དེའི་འདུན་པ་གཏད་པས། མཚན་མོ་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང་རྨི་ལམ་ལ་གང་ཡང་བཏུབ་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་པས། གང་བལྟ་འདོད་པ་དང་ཆོས་དང་ལུང་བསྟན་སོགས་ཉན་འདོད་པ་དེ་རྩོལ་མེད་རང་ཤར་དུ་མཐོང་ཞིང་ཐོས་ན་རབ། དེ་མིན་ཉིན་དུས་རང་ལུས་སམ་གཞན་དུ་སྤྲུལ་ཀྱང་རུང་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཡེར་གྱིས་འཕུར་ཏེ་གང་འདོད་དུ་བསླེབས་ནས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པར་བསམས་པས། མཚན་མོ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་། དེ་རྣམས་ཀྱང་དང་པོ་འོལ་སྤྱི་ཙམ་དང་། དེ་ནས་ཇེ་གསལ་གྱིས་མཐར་ཇི་ལྟ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའོ། །གསུམ་པ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ལ་གསུམ་སྟེ། དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི། འོད་གསལ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི། བར་དོ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་རུ༔ བལྟ་ཞིང་འདུན་པ་དྲག་པོས་ཉལ༔ གཉིད་དུས་གཅན་གཟན་མེ་ཆུ་དང༔ འཇིགས་སྐྲག་སྣང་བ་ཤར་བ་ན༔ མེད་ཅིང་སྣང་བའི་འཁྲུལ་ངོ་ལ༔ སེམས་བསྲེས་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མར་བསྒོམ༔ ཞེས་པས་རྨི་ལམ་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། ཉིན་པར་རྨི་ལམ་བཟུང་བའི་འདུན་པའི་སྟེང་དུ། དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་རྨི་བ་རྨི་ལམ་དུ་ཤེས་པས་མི་ཕན། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཞེན་བྲལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་དགོས་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་ཉལ་བས། མཚན་དུས་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུས་རྐྱེན་བྱས་ནས་ལྷ་སྐུར་རྩོལ་མེད་དུ་སྒྱུར་ནུས་ན་དེས་ཆོག །གལ་ཏེ་མ་ནུས་ན། ཉིན་པར་ང་གཉིད་ལ་སོང་འདུག །སྣང་བ་འདི་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཡིན། རྨི་ལམ་རང་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་པས་གང་དུ་ཡང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར། ད་རེས་ལྷར་བསྒྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། ལྷའི་སྐུར་བསྒྱུར་ལ་བསྒོམ། དེ་ཀ་ལ་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་འདུན་པས་སྦྱངས་ཏེ། ལྷ་སྐུ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་གསལ་སྟོང་ཞེན་བྲལ་དུ་བསྒོམས་པས། མཚན་མོ་འཇིགས་སྐྲག་ལ་ཡ་ང་བའི་མཚར་ཆེ་བའི་རྨི་ལམ་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་སེམས་སུ། སེམས་ལྷ་སྐུ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རང་ཤར་དུ་འཆར་རོ། །དེ་ནས་ལྷ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་མང་པོར་སྤེལ་བ་ལ་སྦྱངས་པས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུ་གསལ་སྟོང་དུ་འཆར་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་འོད་གསལ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ནི། ཉིན་དུས་འདི་ནི་རྨི་ལམ་སྟེ༔ སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས༔ སྒྱུ་མ་འོད་གསལ་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ཉིད་སྟོང་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟར༔ དྭངས་པའི་ངང་ལས་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔ དེ་ཡང་སྤེལ་ཞིང་སྒྱུར་བ་སོགས༔ ཉིན་དུས་ཡེངས་མེད་དྲན་འཛིན་དང༔ མཚན་མོ་བཙན་ཐབས་མན་ངག་སྦྱར༔ ཞེས་པས། འོད་གསལ་ཟིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། འོད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། ཉིན་དུས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་གྱི་འདུན་པའི་སྟེང་དུ། དོ་ནུབ་གཉིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ་དེ་ལས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་པ་བསྣན་ནས་དྲན་འདུན་དྲག་པོ་བྱ་ཞིང་། རང་སྣང་དང་སྣང་བ་ལྷར་སྣང་བ་འམ་ཐ་མལ་དུ་སྣང་ཀྱང་རུང་། སྣང་བ་དེ་དང་སྣང་མཁན་གྱི་སེམས་ལ་ཆེ་རེ་བལྟས་སྒྱུ་མར་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་འཛིན་པའང་དག །དེ་ཁའི་ངང་དེར་གཏད་མེད་དུ་ཆད་དེ་མཉམ་པར་བཞག །སེམས་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་ནས། གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་མཁའ་ལྟར་དྭངས་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ཤུགས་སུ་འཆར། ཡང་དེ་ཁའི་ངང་ལས་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་བ་ལྟར་གསལ་སྟོང་ཞེན་བྲལ་གྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ་ལ་སྦྱང་ཞིང་། མཚན་མོ་ཉལ་དུས་སྙིང་གའི་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་ཕྲ་ཞིང་འབར་བ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་གསལ་ལ་འཛིན་མེད་དུ་སལ་ལེ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་། རིག་པ་འཇུར་དུ་མ་སོང་། ཡེངས་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་བྱས་ལ་བསྒོམས་པས། གཉིད་དུ་འགྲོ་དུས་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གྱི་བར་དེར་རྟོག་པ་མ་ཞུགས་པར་བྱས་ནས་མ་ཡེངས་པར་ཨ་ལ་སེམས་གཏད་པས། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་གཉིད་མུན་ལྟར་འཐིབས་ཀྱིས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། འོད་གསལ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལ་ཉི་འོད་ཀྱི་མདངས་ཕོག་པ་ལྟར། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ། བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་ཞིག་འཆར་རོ། །དེ་ཡང་སྲབ་མོའི་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ན་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསལ་སྟོང་ལ་བློའི་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའི་ཉམས་འཆར། གཉིད་འཐུག་གི་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ན་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་འཛིན་མེད་དུ་གནས་པའི་ཉམས་བརྟན་པོ་འབྱུང་གསུང་། དེ་ལྟར་འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ནས་ལུགས་ལྡོག་གི་སྣང་བ་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་སྤེལ་བསྒྱུར་སོགས་སྔར་ལྟར་ཉིན་མོ་དྲན་འདུན་དྲག་པོ་དང་། མཚན་མོ་བཙན་ཐབས་མན་ངག་གིས་སྦྱངས་པས། འབྱོངས་པ་ན་ལྷ་སྐུ་ནམ་མཁའ་ཁེངས་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་སྒྲིབ་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ། བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆར་རོ། །གསུམ་པ་བར་དོ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ནི། སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་བར་དོ་གསུམ༔ མཚན་དུས་དབྱེར་མེད་གོམས་པ་ན༔ མཐར་ཐུག་འཆི་བའི་འོད་གསལ་གྱི༔ ཐིམ་རིམ་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པ་དང༔ རང་ཤར་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རྣམས༔ སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུའི་འཆར་སྒོ་དང༔ འཇུག་སྒོ་སྟོང་ཉིད་བདེན་མེད་དུ༔ དྲན་འདུན་སྤྲུལ་སྐུའི་རྩལ་གྱིས་སྦྱང༔ ཞེས་པས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའམ་མཚན་དུས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་འདུན་པ་མངོན་དུ་བཏང་སྟེ་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང་། འདི་བར་དོའི་སྣང་བ་ཡིན་འདུག །བདག་གིས་བར་དོའི་མན་ངག་རྣམས་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དྲན་པར་བྱས་ལ། བར་དོའི་མན་ངག་རྣམས་ཡིད་ལ་གསལ་བཏབ་ཅིང་བསྒོམས་པས་རྨི་ལམ་དུ་མ་འཆོལ་བར་དྲན་ཞིང་ཟིན་ན་བར་དོ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དབང་པོ་རབ་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བས་བར་དོའི་གདམས་པ་མི་དགོས། དབང་འབྲིང་རྣམས་འཆི་ལྟས་བྱུང་བ་དང་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། དེ་ལས་བར་དོ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱའོ་སྙམ་དུ་འཕེན་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་ཞིང་། སད་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་འདི་ཉིད་བར་དོ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་དྲན་འདུན་གྱིས་བཟུང་། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་དུའང་འོད་གསལ་དང་བར་དོར་འདུག་སྙམ་དུ་བཟུང་ཞིང་གདམས་ངག་རྣམས་བསྒོམས་པས། འཆི་བའི་ཚེ་འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆི་སེམས་བདེ་སྟོང་འོད་གསལ་དུ་གནས་གྱུར་པ་ལས་བར་དོའི་དོད་དུ་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུ་རང་ཤར་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་ལའང་གསུམ་ལས་རབ་ནི་སད་རྨིས་ཀྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་བར་དོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་པས། གོམས་པ་ན་མཐར་འཆི་བའི་དུས་སུ་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གྱི་སྣང་བའི་ཐིམ་རིམ་དང་། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སོགས་རགས་པ་འབྱུང་བའི་ཐིམ་རིམ་དང་། ཕྲ་བ་དང་རྟོག་པའི་ཐིམ་རིམ་ཞེས་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱིས་ཐིམ་ནས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤར། དེ་ལས་རོལ་པ་འགག་མེད་ལོངས་སྐུ་རང་ཤར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཤར་བས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། འབྲིང་ནི། སྣང་བ་གསུམ་མ་དག་ཅིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མ་ཤེས་པས་འོད་གསལ་ལས་སྣང་གསུམ་འབྱུང་བཞི་དང་བཅས་པ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་ནས། འབྱུང་བཞི་ཕྲ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བར་དོའི་ལུས་ལེན་པར་འགྱུར་བས། ད་ལྟ་ནས་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་དྲན་འདུན་དང་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་དེ། བར་དོ་ལོངས་སྐུར་གྲོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། རང་དང་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆེ་རེ་བལྟས་ཏེ་ང་ཤི་འདུག་སྣང་བ་འདི་རྣམས་བར་དོའི་སྣང་བར་འདུག་པས། བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྦྱང་བར་བྱའོ་སྙམ་པས། བར་དོ་ཡིད་ཀྱི་ལུས་འདི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ། དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་ལོངས་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པས་ལོངས་སྐུ་རང་ཤར་དུ་འཆར་བའོ། །ཐ་མ་ནི། བར་དོའི་དངངས་སྐྲག་དང་སྐྱེ་གནས་ལ་སྲེད་པ་སྐྱེ་ཞིང་ཆགས་སྡང་ལྡང་བས། དེའི་ཚེ་ང་ཤི་འདུག་སྙམ་པའི་དུས་དེར་སྐྲག་པར་མི་བྱ་ཞིང་། ཀྱེ་མ་ཆགས་སྡང་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བས། ད་ནི་དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ་སྙམ་པས། བར་དོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གྲོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། སྐྱེ་གནས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་རྣམས་རབ་སྟོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བས་དགག །འབྲིང་བར་དོའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་། རང་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སྣང་གིས། སྣང་གྲགས་འགྱུ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལམ་ཁྱེར་གྱིས་དགག །ཐ་མ་ཚངས་སྤྱོད་དང་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་སོགས་པས་སྐྱེ་གནས་ངན་པ་རྣམས་བཀག་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་དྲན་འདུན་དྲག་པོས་འཕོ་བའི་གདམས་པ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བར་དོ་ནས་འཕོས་ཏེ། བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ནས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏེ་མ་འགྲུབ་ན། བླ་མའི་མོས་གུས་དང་། སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་དག་སྣང་དང་། བདེན་མེད་ཀྱི་འདུན་པ་རྣམས་གསོན་དུས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་དེ་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སོང་ནས། དབང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱིས་བར་དོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་དྲན་བྱ་ཞིང༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷ་རུ་བལྟ༔ མཐར་ཐུག་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ཞིང༔ འོན་ཏེ་བར་དོར་རང་བྱན་ཚུད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཟབ་དོན་གདམས་ང༵ག་ཞལ་གྱི་ལུང་། ཐོས་འཛིན་དབ༵ང་པོའི་འབབ་སྟེགས་ལས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཡོངས་འཁྱིལ་བ། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་དཔ༵ལ་དུ་བྱིན། །འདིས་ཐོབ་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཡོངས་དག་ནས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་ངོར་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ལས་བཀའི་གནང་བ་འཁྲོལ་བར་བྱས་ཏེ་ཟིན་རིས་སུ་སྤེལ་བ་ཤུ་བྷ་མསྟུ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).