Terdzo-NGA-009
Terdzo-NGA-009.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

སྨན་མཆོད་

sman mchod

revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ (Zhi khro na rak dong sprugs)
parent cycle  རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ (Rdor sems thugs kyi thig le)
Volume 4 (ང) / Pages 139 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

སྨན་མཆོད་ནི། ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན། །ལས་ཅན་རིག་འཛིན་དྲྭ་མ་ལྔ་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་ཨུ་པ་རཱ་ཛའི་ཞབས། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་པུ་ཏྲ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་དགའ་རབ་བཞད་པ་རྩལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །པྲ་བྷ་ཧསྟི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །བཻ་རོ་ཙ་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་བཅས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། གཞན་ཡང་འདུན་པ་སེམས་དང་རིགས་ཆེན་འབྱེད། །དབུགས་འབྱིན་ལུང་ཐོབ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་སར་བཞུགས་རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).