'phags pa gnam sa snang brgyad kyi mdos cho ga


1 Text(s) in this Cycle[edit]

འཕགས་པ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁམས་གསུམ་བདེ་ལེགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་
Front left margin snang chog
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs bka' gter zung
Location Volume 43, Text 42, Pages 711-736
Cycle 'phags pa gnam sa snang brgyad kyi mdos cho ga
Authored by Karma chags med
Revealed by Sangs rgyas bla ma
Colophon འཕགས་པ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁམས་གསུམ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་གཞུང་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷམསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།། །། འདི་ནི་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་རཱ་གཱ་ཨ་སྱེའི་ཆོག་སྒྲིག་ཡིན་པར་དཀར་ཆག་ལས་གསལ་ལོ