Sangs rgyas bla ma


སངས་རྒྱས་བླ་མ་
sangs rgyas bla ma

Sangye Lama

Dates
Birth:   10th Century
Place of birth:   la stod mtsho ba
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalse Lhaje
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangpo · [[|Jigme Lingpa]] · Nyima Senge · Gya Lotsāwa Dorje Zangpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P394
Catalog Pages
Notes
Traditionally considered to be the first Terton
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སངས་རྒྱས་བླ་མ་ (sangs rgyas bla ma)

Page #s for bio of this person: 406 to 408

Folio #s for bio of this person: 33b6 to 34b6

ཐང་ཡིག་ལས། རྒྱལ་པོའི་གདུང་རབས་བརྒྱད་དམ་བཅུ་ལྷག་ན༔ ལ་སྟོད་མཚོ་བར་གྱམ་ནག་ཅེས་བྱ་བར༔ མུ་གེ་ནད་ཡམས་མི་ཐོག་བུད་པ་འབྱུང༔ གློ་བོ་དགེ་སྐར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པ། གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་དང་པོ་སྟེ། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ཙམ་ལ། ལ་སྟོད་མཚོ་བར་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་ཅོ་བྲེག་གི་རྣམ་པར་བཞུགས། མངའ་རིས་གློ་བོ་དགེ་སྐར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་ཞུ་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དེ་དང་ཉེ་བའི་བྲག་རྟ་མགྲིན་མགུལ་ནས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་བརྟན་གཟིགས། ཐང་བར། ཁོག་འབྲང་བྲག་སོགས་ནས་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན། རྒྱ་ནག་ནས་འགྱུར་བའི་མདོ་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མང་པོ་དང། ཁ་བསྒྱུར་སོགས་བཏོན། དབུས་གཙང་རྣམས་སུའང་བྱོན་ཅིང་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན། དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ནང་ཕེབས། འདིའི་གཏེར་ཕུར་ཙཱ་རི་མཚོ་དཀར་དུ་བཞུགས་པ་ཕྱིས་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་ཀྱང་མཇལ་བར་བཤད། གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ལ་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་མོའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་འབར་ཅེས་པ་དེའང་གདུང་རྒྱུད་འདི་ལས་འཁྲུངས་པར་འདུག །དུས་ཆེས་སྔས་པས་ཕྱིས་ནས་མདོ་ཕྲན་རེའི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་མ་གཏོགས་དབང་ལུང་དང་དཔེ་རྒྱུན་མི་བཞུགས་ནའང་། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་ལ་འབྲི་བཀོལ་མེད་པས་སྙིགས་མའི་མཐའ་འདིར་བོད་འབངས་ལ་ལྷག་པར་དགོངས་པའི་ཚུལ་གྱིས། བི་མ་ལ་དང་། མངའ་བདག་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགོགས་པ་མེད་པར་ཤར་བ་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་ཟབ་གཏེར་མཐའ་དག་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་ཏུ་བབས་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐབས་ཕྱེ་བའི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་་་་་་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོ་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞུ་ལན་ཉེར་གཅིག་པའི་ཤོག་སེར་ཕྱག་ཏུ་བབས་ནའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མ་བྱུང་རུང་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཕྲིན་ལས་དང་གཏོར་དབང་ཆོག་སྒྲིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་སྤེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དཔལ་དུ་ནོས་ཤིང་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་བསྩལ་པས་གཏེར་འབྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆ་ཤས་སྙིགས་མའི་མཐའ་འདིར་སྣང་བས་ངོ་མཚར་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྨད་དུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ།

thang yig las/_rgyal po'i gdung rabs brgyad dam bcu lhag na:_la stod mtsho bar gyam nag ces bya bar:_mu ge nad yams mi thog bud pa 'byung:_glo bo dge skar sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sangs rgyas bla ma zhes bya 'byung:_zhes lung bstan pa/_gter ston thams cad kyi thog ma sangs rgyas bla ma ni/_rgyal sras lha rje gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes pa'i dang po ste/_lo chen rin chen bzang po'i sku tshe'i stod tsam la/_la stod mtsho bar du 'khrungs/_rten sngags btsun co breg gi rnam par bzhugs/_mnga' ris glo bo dge skar gyi gtsug lag khang gi ka zhu nas bla rdzogs thugs gsum/_de dang nye ba'i brag rta mgrin mgul nas rtsa gsum dril sgrub dngos grub brtan gzigs/_thang bar/_khog 'brang brag sogs nas rta mgrin dregs pa zil gnon/_rgya nag nas 'gyur ba'i mdo lugs kyi cho ga mang po dang/_kha bsgyur sogs bton/_dbus gtsang rnams su'ang byon cing 'gro don mthar phyin/_dgung grangs brgyad cu nang phebs/_'di'i gter phur tsA ri mtsho dkar du bzhugs pa phyis chos rje gling pas kyang mjal bar bshad/_gter ston de nyid kyi gdung rgyud la stod phyogs su phyi mo'i bar du yod la/_gter ston sangs rgyas 'bar ces pa de'ang gdung rgyud 'di las 'khrungs par 'dug_/dus ches sngas pas phyis nas mdo phran re'i lung rgyun tsam ma gtogs dbang lung dang dpe rgyun mi bzhugs na'ang /_dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po yab sras kyi ye shes kyi gzigs pa dang thugs rje la 'bri bkol med pas snyigs ma'i mtha' 'dir bod 'bangs la lhag par dgongs pa'i tshul gyis/_bi ma la dang /_mnga' bdag mes dbon rnams kyi thugs rje'i sgyu 'phrul 'gogs pa med par shar ba zab gter rgya mtsho'i shing rta gcig pu pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs bdun gyi bdag por dbugs dbyung zhing gter ston brgya rtsa'i zab gter mtha' dag dngos dang brgyud pa'i sgo nas phyag tu babs par rdo rje'i lung gis yang nas yang du skabs phye ba'i bden don mngon du gyur pa las/_sprul pa'i gter chen 'di nyid kyi zab gter gyi snying po rtsa gsum dril sgrub zhu lan nyer gcig pa'i shog ser phyag tu babs na'ang gter gzhung rtsa ba gtan la 'bebs pa ma byung rung gzhung gi dgongs pa dang mthun par phrin las dang gtor dbang chog sgrig tu mdzad cing spel ba kho bos kyang skal pa bzang po'i dpyid dpal du nos shing rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol ba dang /_sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa sogs ris med kyi skyes chen rnams la bstsal pas gter 'byin thams cad kyi thog ma'i zab gter gyi cha shas snyigs ma'i mtha' 'dir snang bas ngo mtshar dang rten 'brel gyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i bka' drin rmad du byung bar gyur to


List of Cycles Associated with this Person

  1. 'phags pa gnam sa snang brgyad kyi mdos cho ga (1 of 1 Texts)
  2. Rtsa gsum dril sgrub (7 of 7 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 4, Text 17)
  2. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ (Vol. 4, Text 18)
  3. རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 4, Text 19)
  4. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ་ (Vol. 4, Text 20)
  5. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ་ (Vol. 4, Text 21)
  6. ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ (Vol. 4, Text 22)
  7. རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ་ (Vol. 4, Text 23)
  8. འཕགས་པ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁམས་གསུམ་བདེ་ལེགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 43, Text 42)