Terdzo-PA-016Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-016.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཏེར་གསར་བླ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་

gter gsar bla ma drag po'i brgyud 'debs

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
in cycle  སྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་ (Smin gling gu ru drag dmar)
Volume 13 (པ) / Pages 229 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

གཏེར་གསར་བླ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་མཁར་ཆེན་བཟའ། །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །རབ་འབྱམས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །སྤྱི་གཟུགས་ཁྲག་འཐུང་དབང་དྲག་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི། །རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ལམ་དུ་ལོངས་པར་ཤོག །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་གེགས། །ཉེར་ཞི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་མེད་འབྱོར་པས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དབང་དྲག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི། །གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་ལམ་འདི་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་མཛད་པ་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་བསྐུལ་བ་ལས། སྙོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).